Arsacal
button
button
button
button


Feest voor Neocatechumenale gemeenschappen Alkmaar-Noord

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 mei 2016 - 301 woorden
De beide gemeenschappen na afloop van de viering
De beide gemeenschappen na afloop van de viering

De eerste en tweede ge­meen­schap van wie de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen in de Maria­paro­chie van Alkmaar-Noord vier­den don­der­dag­avond 26 mei een bij­zon­der feest of ‘passage’, waar­mee zij officiëel het catechumenaat-na-het-doopsel beginnen.

Catechumenaat na het doopsel

De Neo-catechumenale Weg houdt in dat alsnog het catechumenaat wordt gedaan dat normaal de uit­ge­breide voor­be­rei­ding is op het doopsel, maar dat de meeste mensen niet hebben gevolgd omdat zij als kind al gedoopt zijn. Door het catechumenaat (maar nu dus na het doopsel) wor­den de broe­ders en zusters - zoals de deel­ne­mers wor­den genoemd - van zo’n ge­meen­schap zich bewust van de gave van het doopsel en de bete­ke­nis van christen-zijn binnen de katho­lie­ke kerk. 

Op deze don­der­dag­avond vond de vie­ring van het tweede scrutinium plaats van ingang tot het catechumenaat na het doopsel met uitdruk­kingen en riten dus die ontleend zijn aan het catechumenaat en toegepast op deze spe­ci­fie­ke situatie van gelo­vi­gen die welis­waar gedoopt zijn maar als bewuste chris­te­nen willen leven. 42 Mensen hebben op deze avond de stap gezet om in te gaan in dit catechumenaat.

Zout der aarde

Tijdens de vie­ring heb ik in de homilie onder meer verwezen naar onder­zoeken die erop wijzen dat onze maat­schap­pij steeds narcis­tischer wordt: de indi­vi­dua­lis­tische, zich­zelf ver­heer­lij­kende en over zich­zelf gebogen mens-op-een-voet­stuk staat tegen­over het beeld wat Jezus zelf ons heeft voorgeleefd: Hij werd de kleinste, de minste, levend voor anderen, voor allen en nodigt ons uit om zout der aarde te zijn: het zout is in kleine hoeveel­he­den toereikend en is verborgen, onop­val­lend, maar juist op deze wijze kan het zout smaak geven aan alles. Mogen wij zo zout der aarde zijn!

Proficiat!

Van harte fe­li­ci­te­ren we de broe­ders en zusters van de twee ge­meen­schappen die nu als één ge­meen­schap ver­der zullen gaan, met deze stap.

Terug