Arsacal
button
button
button
button


Hoop voor de kerk in Syrië en Irak

Oecumenische slotviering in O.L. Vrouwekerk in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 juni 2016 - 283 woorden

Veel kerken en chris­te­lijke organi­sa­ties, en niet zij alleen, maken zich erns­tig zorgen over het lot van de chris­te­nen en andere min­der­he­den in Syrië en Irak. Een publi­ci­teits­cam­pagne vroeg daar aan­dacht voor. Op zater­dag­mid­dag 4 juni vond in de Moeder Gods­kerk (O.L. Vrouwe­kerk) aan de Keizers­gracht te Am­ster­dam een oecu­me­nische slot­vie­ring plaats met ver­te­gen­woor­digers van de be­lang­rijk­ste kerken en chris­te­lijke organi­sa­ties, waar ik namens de Neder­landse bis­schop­pen aan heb deel­ge­no­men.

De vie­ring werd geleid door Aarts­bis­schop Mor Polycarpus Augin Aydin van de Syrisch Orthodoxe kerk in Neder­land. De Syrisch katho­lie­ke pries­ter-choor­bis­schop mgr. Noël Mosa Alcastoma was even­eens aanwe­zig. De PKN was ver­te­gen­woor­digd door de schei­dende scriba, ds. Arjan Plaisier, de Raad van Kerken door voor­zit­ter Dirk Gudde en se­cre­ta­ris ds. Klaas van der Kamp. Ds. Jan Wessels was er namens de chris­te­lijk-ge­re­for­meer­de kerk en als directeur van MissieNeder­land. Van de oud-katho­lie­ke kerk was de nieuwe deken van Haar­lem aanwe­zig en proost Jacob Spaans. Broe­der Cees van Dam was er namens de KNR. Ook het leger des Heils, de Russisch orthodoxe kerk, de Apos­to­lisch Armeense kerk, het bestuur van de Raad van Kerken Am­ster­dam en nog anderen waren goed ver­te­gen­woor­digd. Behalve de offi­cië­le representanten waren niet zoveel gelo­vi­gen aanwe­zigen, daar zal behalve het mooie weer ook een rol hebben gespeeld dat de bij­een­komst niet zo breed bekend was.

In ieder geval was het zeer goed en waarde­vol dat we met zoveel kerken en ge­meen­schappoen samen waren om aan­dacht te vragen en te bid­den voor de chris­te­nen in Syrië en Irak, waar tot nu toe te weinig aan­dacht voor is geweest, al begint het tij wat dat betreft - mede dankzij deze campagne - (hope­lijk voor­goed) wat te keren.

Terug