Arsacal
button
button
button
button


Bedevaart naar Rome in jaar van Barmhartigheid

15 November Nederlandse Dag

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 juni 2016 - 170 woorden

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal zich met een groep pelgrims aan­slui­ten bij de lan­de­lijke bede­vaart naar Rome van­wege het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. I.s.m. de VNB or­ga­ni­seert het Bisdom van 14 t/m 19 no­vem­ber een reis naar de ‘Eeuwige Stad’.

Neder­landse Dag

Tijdens deze bede­vaart vindt op dins­dag 15 no­vem­ber de Neder­landse Dag plaats. Vele katho­lie­ke organi­sa­ties zoals KBO, Katho­liek Nieuws­blad en alle bis­dom­men zullen samen de eucha­ris­tie vieren in de Sint Pieters­kerk. Na de vie­ring zal Paus Fran­cis­cus per­soon­lijk alle Neder­lan­ders begroeten en toespreken. De dag zal vooral in het teken staan van vreugde en ver­bon­den­heid. Ie­der­een mag zich daarbij welkom voelen. Het belooft daarom een unieke erva­ring te wor­den.

Info

Meer in­for­ma­tie op:

Onder­wijs

Voor ver­te­gen­woor­digers van het katho­liek onder­wijs wordt een eigen pro­gram­ma en een ont­moe­ting met de staf van de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoeidng geor­ga­ni­seerd. Dit is het Curie-de­par­te­ment dat de paus bij­staat op het terrein van het onder­wijs.

Terug