Arsacal
button
button
button
button


De Wereldjongerendagen zijn begonnen!

Dinsdag 26 juli

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 juli 2016 - 437 woorden
De Wereldjongerendagen zijn begonnen!

Dins­dag­avond 26 juli zijn de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Krakau geopend met een in­druk­wek­kende Mis. Voor mij per­soon­lijk ook wel heel bij­zon­der om kar­di­naal Stanisław Dziwisz dat te zien doen. Hij was de rechter­hand van paus Johannes Paulus II, vanuit Krakau mee naar Rome geko­men toen Karol Józef Wojtyła paus werd in 1978.

Nu staat hij hier, 77 jaar oud, bin­nen­kort zal hij met emeritaat gaan. Een prach­tige afslui­ting van een werk­zaam leven in dienst van Christus en de Kerk. En dan nog wel in het jaar van barm­har­tig­heid, dat zo met Johannes Paulus II en Krakau is verbon­den.

Onze groep had vandaag een beetje rust na de drukke en lange dag van gis­te­ren. Zelf heb ik met de andere Neder­landse bis­schop­pen (mgr. H. van den Hende, mgr H. Woorts, mgr. E. De Jong en mgr. R. Mutsaerts), Fr. Roderick Vonhögen en de heren Freek van Genugten en Ben Lokate die ons be­ge­lei­den, het gloednieuwe hei­lig­dom ter ere van de H. Paus Johannes Paulus II bezocht en het aanpalende hei­lig­dom van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid. Gedurende de ochtend groeide daar gelei­de­lijk de drukte tot grote afme­tingen. Het is dan ook zeer de moeite waard om deze plaatsen te bezoeken.

Het nieuwe hei­lig­dom van Johannes Paulus II is bijna klaar, de basiliek van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid is door paus Johannes Paulus op het einde van zijn leven nog zelf gewijd.

Op de foto’s: het bezoek aan het hei­lig­dom van de H. Johannes Paulus II waar onder meer de bloedbevlekte soutane van deze paus (van de aan­slag van 13 mei 1981) is te zien en foto’s van de basiliek van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid en het schil­derij en graf van zr. Faustina in de klooster­kerk.

Tijdens het mid­dagmaal sprak ik met twee bis­schop­pen uit voor chris­te­nen niet ge­mak­ke­lijke situaties: de bis­schop van Lahore en de Armeens katho­lie­ke bis­schop van Aleppo.

Tegen de avond volgde de fees­te­lij­ke ope­nings­mis. Er zijn heel veel bis­schop­pen dus bij het aankle­den voor de Mis was het een hele drukte (zie foto's). Onder hen ontmoette ik ver­schil­lende studie­ge­no­ten uit de tijd dat ik in Rome was. Hoewel er wel veel Poolse gezangen waren, was het een mooie vie­ring, die op velen grote indruk maakte en waarbij de relieken van zuster Faustina en paus Johanes Paulus plech­tig wer­den binnen­ge­dragen. Vlak voor de Mis stopte de regen en werd het mooi weer. Prach­tig vond ik de afbeel­ding van het gelaat van de barm­har­tige Jezus achter het altaar. Hij keek ons vol liefde aan...

We dachten na­tuur­lijk ook aan père Jacques Hamel, de pries­ter die in Frank­rijk tij­dens de Mis wreed vermoord werd.... 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug