Arsacal
button
button
button
button


Een kerk ziet Abraham...

Kerk Uithoorn 50 jaar, parochie tien jaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 september 2016 - 238 woorden
 Altaarruimte van de Burcht
Altaarruimte van de Burcht
Een kerk ziet Abraham...

Op zon­dag 18 sep­tem­ber werd in Uithoorn gevierd dat de kerk ("De Burcht" aan het Potgieters­plein) vijf­tig jaar bestond en dat de pa­ro­chie tien jaar gele­den door samen­voe­ging was ontstaan.

Het wil nog al eens een keer gebeuren dat als twee pa­ro­chies samen­gaan, de nieuwe pa­ro­chie "Emmaus" wordt genoemd, na­tuur­lijk naar de twee Emmaüs­gan­gers die samen op pad gingen met de Heer in hun mid­den. Dat is zeker mooi, maar er zijn er nu wel genoeg van (zou ik zeggen), dus bij een volgende pa­ro­chiefusie, zou ik een andere naam willen aanbevelen. Maar tien jaar gele­den was het na­tuur­lijk nog vrij uniek...

De pa­ro­chie maakt nu deel uit van een groter samen­wer­kings­ver­band, waartoe ook Aalsmeer, De Kwakel, Kudel­staart en Nes aan de Amstel behoren.

Dat de aan het H. Sacra­ment toegewijde kerk vijf­tig jaar gele­den plech­tig was geconsa­creerd, had­den ver­schil­lende van de aanwe­zige pa­ro­chi­anen of oud-pa­ro­chi­anen zelf nog mee­ge­maakt. Oude her­in­ne­ringen wer­den op­ge­haald. Het was dui­de­lijk een fees­te­lij­ke dag, niet alleen omdat de vlag uithing, maar ook omdat het altaar voor de gelegen­heid extra mooi was versierd en de koren samen zongen. Veel mensen waren geko­men om de fees­te­lij­ke vie­ring mee te maken. Ook was er een ten­toon­stel­ling ingericht en waren gees­te­lij­ken (pries­ters, diakens) die vroe­ger aan de pa­ro­chie verbon­den waren geweest, aanwe­zig bij dit feest.

Ik kon na de H. Mis aanwe­zig zijn om de pastoor en de aanwe­zige pa­ro­chi­anen te fe­li­ci­te­ren met deze dag.

 

Terug