Arsacal
button
button
button
button


Heemskerkse bloemenshow en nieuwe ridder St. Sylvester

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 september 2016 - 254 woorden
uitreiking van de onderscheiding
uitreiking van de onderscheiding
ontvangst voor de kerk
ontvangst voor de kerk
Titus Brandsmakapel in de Laurentiuskerk
Titus Brandsmakapel in de Laurentiuskerk

Op vrij­dag­avond 23 sep­tem­ber werd in Heems­kerk de bloemen­ten­toon­stel­ling geopend b.g.v. 125 jaar Lau­ren­tius­kerk. Bij die gelegen­heid kreeg de heer Bertjan Rozestraten te horen dat paus Fran­cis­cus hem tot rid­der in de orde van sint Sylvester had benoemd.

De Heems­kerkse Lau­ren­tius­kerk was prach­tig en zeer uitbun­dig versierd met talrijke bloemen geleverd door de Heems­kerkse kwekers die samen met de Heems­kerkse bloe­misten en het kerk­bestuur een prach­tig re­sul­taat hebben bereikt. Geen won­der dat die mid­dag al duizen­den mensen waren wezen kijken. Tot en met zon­dag 25 sep­tem­ber is de kerk open en kunnen de kuns­tig gerangschikte boeketten en bloem­ver­sie­rin­gen wor­den bekeken.

De ope­ning werd verricht door pastoor deken Cassee en de heer Piet Diemeer.

Bij deze gelegen­heid mocht ik de heer Bertjan Rozestraten de hoge pau­se­lijke onder­schei­ding uitreiken. De nieuwe rid­der is al drieen­der­tig jaar actief in de ver­schil­lende besturen van de Heems­kerkse pa­ro­chies en het samen­wer­kings­ver­band en heeft ver­schil­lende fusies of het aan­gaan van samen­wer­kings­ver­ban­den begeleid. In dit alles heeft hij nauw met pastoor-deken Cassee samen­ge­werkt. Voorts heeft hij de slui­ting van de kerk in Bakkum samen met pastoor Kaleab uits­te­kend begeleid. Daar­naast is hij ook actief in het regio­naal diaco­naal centrum en door de goede contacten met pastoor Kaleab, die van Ethiopische afkomst is, zet hij zich in voor een vanuit voetbal­club DEM opgerichte hulp­stich­ting voor kans­loze kin­de­ren in Ethiopië.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de heer Rozestraten en zijn echt­ge­note met hun bei­der inzet, want zon­der de steun en de inzet van de echt­ge­note had dit na­tuur­lijk niet gekund.

Van harte proficiat!

 

Terug