Arsacal
button
button
button
button


Waar zijn we mee bezig in het bisdom Haarlem-Amsterdam?

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2016 - 730 woorden
een herinnering aan de bisdombedevaart van 2015
een herinnering aan de bisdombedevaart van 2015

Nu het nieuwe werk­jaar weer - ruim­schoots - is be­gon­nen, is het goed om even stil te staan bij enkele ini­tia­tie­ven en voor­ne­mens voor de ko­men­de tijd, want de Kerk in onze streken staat voor grote uit­dagingen. In het bisdom zijn we daarom bezig om tot een beleids­plan te komen om de toe­komst voor te berei­den.

Rea­lis­tisch maar met hoop

Ieder bisdom in Neder­land heeft te maken met krimp van het aantal deel­ne­mende gelo­vi­gen en de finan­ciële mid­de­len. Hoe gaan we daar mee om? (Hoe) kunnen we ver­der met de eigen plaat­se­lijke ge­meen­schap? Aan de ene kant is het be­lang­rijk rea­lis­tisch te zijn en de tering naar de nering te zetten, dat wil zeggen verant­woord met de finan­ciële mid­de­len omgaan. Er zullen daarvoor ook finan­ciële richt­lij­nen en afspraken nodig. Aan de andere kant past ons geen defaitisme, want de kerk is van God en de uit­ein­delijke lei­ding berust bij de heilige Geest. Dat betekent ook dat allen die zich voor de kerk inzetten ge­roe­pen zijn tot nieuw elan om met vuur het evan­ge­lie door te geven. Daarom zal de beleids­plan/nota allerlei tips en aan­dachts­pun­ten bevatten die dienst­baar zijn aan de evangeli­sa­tie, het door­ge­ven van de bood­schap van het evan­ge­lie.

In gesprek

De kerk moet ook naar buiten tre­den. In dit kader is het ini­tia­tief van belang dat Voorhof Am­ster­dam wordt genoemd en dat geïnspireerd is door de zogeheten "Corte dei Gentili" die al in ver­schil­lende grote ste­den van Europa is gehou­den. We hopen dit ini­tia­tief in 2017 in Am­ster­dam te laten plaats­vin­den. Het is bedoeld om in gesprek te tre­den met een anders denkende, niet gelo­vi­ge wereld.

Beleidsnota in wor­ding

De dio­ce­sane nota/beleids­plan is op dit moment nog in voor­be­rei­ding. Staf, dekens, dio­ce­sane pas­to­rale raad en pries­ter­raad hebben zich over dit on­der­werp en over de ontwerp­tekst van de nota uit­ge­spro­ken en sug­ges­ties gedaan. Het is een do­cu­ment in wor­ding. We hopen de nota op een bij­een­komst in de­cem­ber te kunnen presen­te­ren aan de pries­ters, diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers en in het nieuwe jaar op een bij­een­komst waarvoor met name de kerk­be­stuurs­le­den zullen wor­den uit­ge­no­digd. En dan is het na­tuur­lijk van belang om de implemen­ta­tie van de nota goed te be­ge­lei­den. Een be­lang­rijk ele­ment daarin zijn de trai­ningen die door het bureau Xpand aan de pries­ters en diakens wor­den gegeven. Voor kerk­besturen is een eigen cursus ont­wik­keld waar­van op dit moment de tweede editie loopt. Er is veel waar­de­ring voor de trai­ningen en voor de cursus, zodat we daar zeker mee door gaan. De cursus zal volgend jaar verbreed wor­den en wor­den geopend met een dag die aan de nieuwe beleidsnota zal wor­den gewijd.

Bezuini­gingen

Zowel op lokaal niveau als op dio­ce­saan niveau moeten bezuini­gingen wor­den ge­rea­li­seerd. Op te veel plaatsen wor­den rode cijfers ge­schre­ven. Duide­lijk is dat ook dit een be­lang­rijke opgave is voor het werk­jaar 2016/2017. Reserves zijn er niet om die allemaal op te souperen...

Samen­gaan PCI's

2017 is ook het jaar waarin de samen­wer­king of fusie van de PCI-in­stel­lingen (Parochiële Caritas In­stel­lingen) binnen één gefuseerde pa­ro­chie of samen­wer­kings­ver­band van pa­ro­chies tot stand moet komen. De PCI's hebben tot sep­tem­ber 2017 de tijd om daar keuzes in te maken en deze stap te rea­li­se­ren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de onder­steu­ning van de dio­ce­sane caritas-mede­wer­kers.

Bede­vaart Rome: Neder­landse dag

In het kader van het jaar van de barm­har­tig­heid en de Neder­landse dag die op 15 no­vem­ber in Rome wordt gehou­den, is ook een dio­ce­sane bede­vaart gepland. Het is nog steeds moge­lijk zich daarvoor op te geven. Daarvoor ver­wijs ik graag naar de web­si­te van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Heiloo

Het dio­ce­saan centrum in Heiloo heeft een impuls gekregen doordat een nieuwe pro­gram­maraad, bestaande uit de jon­ge­ren­wer­kers van het bisdom met enkele pries­ters, samen met rector Jeroen de Wit nieuwe ac­ti­vi­teiten in Heiloo zullen opzetten. Daar zullen we in de nabije toe­komst meer over horen.

Andere ac­ti­vi­teiten

Daar­naast zijn er na­tuur­lijk de ac­ti­vi­teiten van de Geloofs- en Kerkop­bouw, het jon­ge­ren­pas­to­raat en de Caritas­af­de­ling van het bisdom, het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut (dat gelukkig weer flink wat nieuwe stu­den­ten heeft gekregen) en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, te veel om hier allemaal op te noemen.

Zorgen en hoop

Er zijn zorgen, dat is zeker. Daar­naast is er hoop en wordt er op allerlei terreinen gewerkt aan evangeli­sa­tie en de opbouw van de kerk.

 

 

 

Terug