Arsacal
button
button
button


Waar zijn we mee bezig in het bisdom Haarlem-Amsterdam?

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 30 september 2016
een herinnering aan de bisdombedevaart van 2015
een herinnering aan de bisdombedevaart van 2015

Nu het nieuwe werkjaar weer - ruimschoots - is begonnen, is het goed om even stil te staan bij enkele initiatieven en voornemens voor de komende tijd, want de Kerk in onze streken staat voor grote uitdagingen. In het bisdom zijn we daarom bezig om tot een beleidsplan te komen om de toekomst voor te bereiden.

Realistisch maar met hoop

Ieder bisdom in Nederland heeft te maken met krimp van het aantal deelnemende gelovigen en de financiële middelen. Hoe gaan we daar mee om? (Hoe) kunnen we verder met de eigen plaatselijke gemeen­schap? Aan de ene kant is het belangrijk realistisch te zijn en de tering naar de nering te zetten, dat wil zeggen verantwoord met de financiële middelen omgaan. Er zullen daarvoor ook financiële richtlijnen en afspraken nodig. Aan de andere kant past ons geen defaitisme, want de kerk is van God en de uiteindelijke leiding berust bij de heilige Geest. Dat betekent ook dat allen die zich voor de kerk inzetten geroepen zijn tot nieuw elan om met vuur het evangelie door te geven. Daarom zal de beleidsplan/nota allerlei tips en aandachts­punten bevatten die dienstbaar zijn aan de evangelisatie, het doorgeven van de bood­schap van het evangelie.

In gesprek

De kerk moet ook naar buiten treden. In dit kader is het initiatief van belang dat Voorhof Amsterdam wordt genoemd en dat geïnspireerd is door de zogeheten "Corte dei Gentili" die al in verschillende grote steden van Europa is gehouden. We hopen dit initiatief in 2017 in Amsterdam te laten plaatsvinden. Het is bedoeld om in gesprek te treden met een anders denkende, niet gelovige wereld.

Beleidsnota in wording

De diocesane nota/beleidsplan is op dit moment nog in voor­be­rei­ding. Staf, dekens, diocesane pastorale raad en priesterraad hebben zich over dit onderwerp en over de ontwerptekst van de nota uitgesproken en suggesties gedaan. Het is een document in wording. We hopen de nota op een bijeenkomst in december te kunnen presenteren aan de priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers en in het nieuwe jaar op een bijeenkomst waarvoor met name de kerk­bestuursleden zullen worden uitgenodigd. En dan is het natuurlijk van belang om de implementatie van de nota goed te begeleiden. Een belangrijk element daarin zijn de trainingen die door het bureau Xpand aan de priesters en diakens worden gegeven. Voor kerk­besturen is een eigen cursus ontwikkeld waarvan op dit moment de tweede editie loopt. Er is veel waardering voor de trainingen en voor de cursus, zodat we daar zeker mee door gaan. De cursus zal volgend jaar verbreed worden en worden geopend met een dag die aan de nieuwe beleidsnota zal worden gewijd.

Bezuinigingen

Zowel op lokaal niveau als op diocesaan niveau moeten bezuinigingen worden gerealiseerd. Op te veel plaatsen worden rode cijfers geschreven. Duidelijk is dat ook dit een belangrijke opgave is voor het werkjaar 2016/2017. Reserves zijn er niet om die allemaal op te souperen...

Samengaan PCI's

2017 is ook het jaar waarin de samen­wer­king of fusie van de PCI-instellingen (Parochiële Caritas Instellingen) binnen één gefuseerde parochie of samen­wer­kings­ver­band van parochies tot stand moet komen. De PCI's hebben tot september 2017 de tijd om daar keuzes in te maken en deze stap te realiseren. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de onder­steuning van de diocesane caritas-medewerkers.

Bedevaart Rome: Nederlandse dag

In het kader van het jaar van de barm­har­tig­heid en de Nederlandse dag die op 15 november in Rome wordt gehouden, is ook een diocesane bedevaart gepland. Het is nog steeds mogelijk zich daarvoor op te geven. Daarvoor verwijs ik graag naar de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Heiloo

Het diocesaan centrum in Heiloo heeft een impuls gekregen doordat een nieuwe programmaraad, bestaande uit de jon­ge­ren­werkers van het bisdom met enkele priesters, samen met rector Jeroen de Wit nieuwe activiteiten in Heiloo zullen opzetten. Daar zullen we in de nabije toekomst meer over horen.

Andere activiteiten

Daarnaast zijn er natuurlijk de activiteiten van de Geloofs- en Kerkopbouw, het jon­ge­ren­pas­to­raat en de Caritasafdeling van het bisdom, het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut (dat gelukkig weer flink wat nieuwe studenten heeft gekregen) en het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, te veel om hier allemaal op te noemen.

Zorgen en hoop

Er zijn zorgen, dat is zeker. Daarnaast is er hoop en wordt er op allerlei terreinen gewerkt aan evangelisatie en de opbouw van de kerk.

 

 

 

Terug