Arsacal
button
button
button
button


Wijdelingen leggen geloofsbelijdenis af

Aanstellingen tot lector in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2016 - 224 woorden

Op maan­dag drie ok­to­ber leg­den de kan­di­da­ten voor de diaken­wij­ding op 12 no­vem­ber aanstaande de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw af. Daar­mee werd voor ieder dui­de­lijk wie er tot (transeünt) diaken gewijd gaan wor­den. Twee andere se­mi­na­risten ont­vingen de aan­stel­ling tot lector.

De eerste Wil­li­brord­avond van het nieuwe studie­jaar werd voor de eerste keer in Heiloo gehou­den. Op verzoek van de bis­schop heb ik het groeps­ge­sprek met de jonge pries­ters gehou­den en de aan­stel­lingen gedaan. Het is mooi de erva­ringen van de jonge pries­ters te horen en te zien hoe zij hun vleugels uitslaan en hun pries­ter­schap gestalte weten te geven.

De pries­ter­stu­denten en de jonge pries­ters had­den zich deze dag bezig gehou­den met de implemen­ta­tie van de Apos­to­lische Exhor­ta­tie over het gezin Amoris Laetitia van paus Fran­cis­cus. Moraaltheoloog Dr. José Manuel Tercero Simòn hield daarover op deze dag opnieuw een inlei­ding, zoals hij dat ook al heeft gedaan voor de pries­ters in ver­schil­lende bij­een­komsten van de de­ke­na­ten.

Tijdens de heilige Mis ont­vingen Javier Eduardo Acuña en Álvaro Alonso Rodriguez Luque de aan­stel­ling tot lector. Anton Goos en Teun Warnaar legde de ge­loofs­be­lij­de­nis en de eed van trouw af ter voor­be­rei­ding op hun diaken­wij­ding in de ka­the­draal op 12 no­vem­ber aanstaande.

Na afloop van de vie­ring was er een fees­te­lij­ke buffet­maal­tijd voor pries­ters, se­mi­na­risten en gasten.

 

Terug