Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen spreken met CDA en SP

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 oktober 2016 - 248 woorden

Maan­dag­mid­dag 10 ok­to­ber was een dele­ga­tie van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring in Den Haag om te spreken met een afvaar­diging van CDA en SP, waar­on­der de beide fractievoor­zit­ters in de tweede kamer Sybrand van Haersma Buma en Emile Roemer.

De bij­een­komst met het CDA vond plaats in het momu­mentale partij­bu­reau aan het Buitenom in de Hofstad. Naast de heer Haersma-Buma was de partijvoor­zit­ter mw. Ruth Peetoom aanwe­zig, evenals mw. Maria Martens, lid van de eerste kamer, de be­stuurs­le­den Rutger Ploum, Bart van Meijl en Pieter Jan van Zanten, CDA-jurist Caspar Koopman en se­cre­ta­ris Binnenland Karin Hoentjen.

Later op de mid­dag sloot een ont­moe­ting met de SP hierbij aan, waaraan namens de Soicialis­tische Partij fractievoor­zit­ter Roemer en tweede kamerlid Ronald van Raak deelnamen. De ont­moe­ting vond plaats in de Den Uijl­zaal van het gebouw van de tweee kamer.

Namens de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie waren Kar­di­naal Willem Eijk, mgr. Hans van den Hende, mgr. Gerard de Korte, de juriste ad extra mw. mr. Daniëlle Woesten­berg en ikzelf aanwe­zig. Mgr. Everard de Jong, die eer­der op de dag verhin­derd was wegens andere ver­plich­tingen, nam deel aan het gesprek met de SP.

Vanzef­spre­kend werd over de grote actuele thema's ge­spro­ken waarin de kerken actief betrokken zijn, zoals de vluch­te­lingen­pro­ble­ma­tiek, een­zaam­heid en verdraag­zaam­heid in onze samen­le­ving, maar ook thema's als onder­wijs en de zorg voor de ker­ke­lijke monu­menten kwamen aan de orde.

Beide gesprekken von­den plaats in een goede en con­struc­tieve sfeer waarin weder­zijdse herken­ning was van de pro­ble­ma­tieken die met de be­spro­ken on­der­wer­pen samen­han­gen.

 

Terug