Arsacal
button
button
button
button


Piet v.d. Horst commandeur in de Orde van St. Sylvester

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 oktober 2016 - 332 woorden

Vrij­dag­avond 14 ok­to­ber namen vier be­stuurs­le­den van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo afscheid omdat zij hun be­stuurs­taak beëindig­den. Voor één van hen werd het wel een heel bij­zon­dere avond.

Mw. Ans Willemse heeft zich sinds 2006 als bestuurslid ingezet voor het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van Onze Lieve vrouw ter Nood. Heel haar leven al is zij met deze bij­zon­dere plaats verbon­den en het is haar altijd bij­zon­der aan het hart gegaan om van "Capel" een bede­vaarts­oord te maken waar ie­der­een zich thuis voelt en waar mensen van allerlei ach­ter­gron­den, gelovig of niet zo gelovig, naar toe komen om geïnspireerd te wor­den. Dhr Rudolf Heikes heeft als pen­ning­mees­ter deel uitgemaakt van het bestuur. Ook de heer Just Spee nam afscheid van het bestuur maar kon helaas niet bij deze avond zijn. Allen heb ik harte­lijk bedankt voor hun inzet en (blijvende) ver­bon­den­heid.

Een bij­zon­der afscheid was het voor de heer Piet vd Horst, die sinds 2006 niet alleen pen­ninge­mees­ter is geweest van het bestuur maar zich tot de dag van vandaag heeft ingezet voor heel het reilen en zeilen van het Hei­lig­dom: be­ge­lei­ding van de mede­wer­kers, betalingen, res­tau­ra­ties. De inzet van Piet vd Horst ging de taak van een vrij­wil­li­ger eigen­lijk ver te boven. Daar­naast zette en zet hij zich in voor zijn pa­ro­chie en het samen­wer­kings­ver­band van pa­ro­chies van Castricum, Bakkum, Uitgeest en Heems­kerk. In de besturen van deze pa­ro­chies vervult hij als se­cre­ta­ris pen­ning­mees­ter weer een centrale rol. Ook voor het semi­na­rie heeft hij zich jarenlang enorm ingezet. Deze en andere ver­diensten mocht ik memoreren als inlei­ding op de hoge ker­ke­lijke onder­schei­ding die ik hem mocht uitreiken: commandeur in de orde van Sint Sylvester. Op de foto wordt hem de het do­cu­ment overhan­digd, getekend door de kar­di­naal staats­secre­taris waarin het besluit is neer­ge­legd dat de heer Piet vd Horst op gezag van paus Fran­cis­cus tot commandeur is benoemd.

Van harte wensen we hem en zijn echt­ge­note van harte proficiat en veel zegen en geluk voor de toe­komst.

 

 

Terug