Arsacal
button
button
button
button


Redemptoris Mater-seminarie 25 jaar

Jubileum gevierd met de priesters

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 oktober 2016 - 265 woorden
Groepsfoto na afloop van de Eucharistieviering
Groepsfoto na afloop van de Eucharistieviering

Op woens­dag 26 ok­to­ber was ik in het Re­demp­to­ris Mater-semi­na­rie in Nieuwe Niedorp om de Eucha­ris­tie te vieren met de pries­ters die dit semi­na­rie heeft voort­ge­bracht, bij gelegen­heid van het 25-jarig bestaan van dit vor­mingshuis voor se­mi­na­risten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen.

De pries­ters van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam die in dit semi­na­rie zijn geweest waren enkele dagen bijeen voor een gees­te­lij­ke re­flec­tie en ver­die­ping ter voor­be­rei­ding op het eigen­lijke jubileum-feest dat zater­dag 29 ok­to­ber zal plaats­vin­den.

Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring hebben ver­schil­lende pries­ters van hun erva­ringen ver­teld. In de homilie ben ik inge­gaan op het evan­ge­lie van de dag. “Zijn het er weinig die wor­den gered?” wordt aan Jezus gevraagd. Het is een vraag die aan­lei­ding kan geven tot laxisme of rigorisme, tot ont­moe­di­ging of overmoed. Maar Jezus ant­woordt dat we ons tot het uiterste toe in moeten spannen. Dat wil zeggen dat het christen-zijn op de eerste plaats komt. Ook als pries­ters moeten we aller­eerst oprecht en van harte christen zijn. We kunnen niet op basis van een positie of ambt gered wor­den zoals uit het evan­ge­lie dui­de­lijk blijkt. We moeten als pries­ters dus aller­eerst leren christen te zijn!

Ook het cate­chisten-team voor Neder­land en omliggende lan­den van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg was bij de vie­ring aanwe­zig.

De Neo­ca­te­chu­me­nale Weg is een weg van katho­lie­ke vor­ming volgens het model van de chris­te­lijke initiatie zoals die in het catechumenaat plaats vindt (catechumenaat = het voor­be­rei­dings­tra­ject op het doopsel), ten dienste van de bis­dom­men en de pa­ro­chies. De deel­ne­mers zijn dus meestal welis­waar gedoopt maar gaan een weg van vor­ming die gebaseerd is op de structuur van het catechumenaat.

Terug