Arsacal
button
button
button


Bisschoppen met economen en Nuntius bijeen

Herder zijn zoals de heilige bisschoppen van utrecht

overweging_preek - gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2016
Nieuw boek van Mgr. Gerard de Korte en Leo Fijen
Nieuw boek van Mgr. Gerard de Korte en Leo Fijen
Pauzemoment voor de bijeenkomst van Bisschoppen met |Nuntius en economen
Pauzemoment voor de bijeenkomst van Bisschoppen met |Nuntius en economen

Op dinsdag 8 november waren de bis­schop­pen in Dijnselburg bijeen voor hun maandelijkse vergadering. Dit keer waren bij het middag-gedeelte ook de Apos­to­lische Nuntius en de bisdom-economen aanwezig. Zoals altijd sloten we af met de vespers en de Eucha­ris­tie. En mgr. De Korte had voor allen een verrassing.

Gedachtenis

Op 8 november wordt in het aartsbisdom Utrecht de gedachtenis van de heilige bis­schop­pen van utrecht gevierd, in de afsluitende Eucha­ris­tie­vie­ring werd daar natuurlijk aandacht aan besteed en werden de lezingen van de heiligen gelezen (Ef. 4,11-16 en Jo. 10, 11-16). Daarbij sluit de homilie aan die ik tijdens de heilige Mis heb gehouden (zie onder).

Armoede en caritas

Daarvoor werd de bijeenkomst met de Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Aldo Cavalli, en de bisdom-economen gehouden, die - in het kader van het jaar van de barm­har­tig­heid - over de caritas-opdracht van de kerk ging. Kort voor deze vergadering waren mgr. Gerard de Korte en scriba René de Reuver in Trouw ingegaan op recente onderzoeken over armoede in Nederland (Armoede in kaart en Armoedemonitor) en het toegenomen beroep op de hulp van de kerken. De katholieke kerk kent in bijna ieder parochie Caritasin­stel­lingen die met beperkte middelen proberen te helpen.

Nieuw boek

Mgr. De Korte had voor alle aanwezigen nog een verrassing in petto: een exemplaar van zijn zojuist verschenen boek "Loslaten en thuiskomen", dat bij uitgeverij Adveniat is verschenen en dat hij samen met Leo Fijen schreef. Het boek bevat brieven van de twee auteurs die zij aan elkaar geschreven hebben in een 'kanteljaar' van hun leven: 2016 bracht voor hen beiden grote veranderingen. Thema's die aan de orde komen zijn onder meer: loslaten en achterlaten, thuiskomen, op je bestemming komen en Christus als weg voor ons leven, maar ook over de Bossche katholieken. Daarbij komen allerlei per­soon­lijke aspecten van hun leven aan de orde. Wie bisschop de Korte én Leo Fijen nader wil leren kennen en wil zien wat hen beweegt, vindt in dit boek een goede gids.

HOMILIE

Wie zijn die heilige bis­schop­pen?

We gedenken vandaag,
verblijvend in het aartsbisdom
alle heilige bis­schop­pen van Utrecht
en Abt Gregorius,
enige tijd gezel van sint Bo­ni­fa­tius,
opvolger van sint Wil­li­brord,
die als Abt van het Martinusstift
het bisdom heeft bestuurd,
maar geen bisschop werd.
Hij werd in Susteren begraven,
zijn hoofd wordt daar bewaard in de basiliek.
Ook zijn neef en opvolger Alberik
werd daar begraven,
die zich inzette
voor de missie onder de Friezen.
Daarna kwamen Frederik, Hunger,
daarna Radboud en Ansfried
in de tijd van de Noormannen
en tenslotte Bernulf die stierf in 1054,
in hetzelfde jaar
als waarin het oosters schisma werd uitgesproken.
We gedenken hun inzet en liefde
voor Christus en de Kerk
voor wie zij hun leven
hebben gegeven
in trouwe dienst­baar­heid.

Geen hoge positie maar dienen

We hoorden uit het Johannes evangelie
de pericope van de goede herder,
die niet wegvlucht
maar hart heeft voor de schapen.
Hij geeft zijn leven,
in tegen­stel­ling tot een huurling,
die er eigenlijk vooral
voorzijn eigen verdiensten is.
Deze woorden laten ons zien
waar het werkelijk om gaat
in onze roeping om herders te zijn
voor de geloofs­ge­meen­schap
en leiding te geven.
Het gaat er niet om
dat we een roeping tot het priester­schap
of een benoeming tot het bisschopsambt,
op een troontje zouden moeten zetten.
Het is niet zo
dat mensen belangrijker zijn
naarmate ze een - zoals gezegd wordt -
hogere positie bekleden.
Het gaat uit­ein­de­lijk niet
om invloed en macht en positie,
het priester­schap en het hogepriester­schap
worden door het concilie als een dienst getypeerd.

Prestatie of genade

In onze geseculariseerde tijd
denken mensen vaak
dat het aankomt op invloed, macht en positie
en dus op wat wij kunnen doen.
Dat komt omdat het primaat
van de genade vaak niet wordt aangevoeld.
Hoe meer je doet
en voor elkaar krijgt,
hoe belangrijker en beter je bent,
lijken mensen te denken.
Dat is niet zo.
Het komt er zelfs niet op aan
hoe hard we werken
en hoe veel we doen.
Het komt aan op de bron
van waaruit we leven en handelen.
Het komt aan op de genade
en het toelaten dat die genade
zijn werk doet.
Eerder dan iets te doen
Zijn we geroepen ons te realiseren
Dat alles genade is.
Dezer dagen hoorde ik het verhaal
van een flink dementerende vrouw,
die haar dochter en kleindochter bekeerde
en tot geloof bracht.
Wat zij in de opvoeding
niet voor elkaar had gekregen,
gebeurde toen zij in haar kwetsbaarheid
haar dochter vertelde
dat zij graag eens naar de kerk zou gaan.

Het primaat ligt bij de genade

Wanneer we meer doen
dan Onze Lieve Heer
eigenlijk van ons wil,
zijn we eigenlijk niet goed maar ongeordend bezig.
Ik moet dat regelmatig
tegen mijzelf zeggen.
Wie te veel zelf doet,
uit eigen kracht,
werkt te weinig vanuit een ontvangen
vanuit die diepte van het bestaan
waar wij mensen bij Hem zijn.
Jezus heeft de wereld verlost
niet door te werken,
maar door te lijden,
niet actief,
maar passief,
waarmee Hij toonde
dat het primaat niet bij de prestatie
maar bij de genade ligt.

Priester­schap is gave

Dit is iets is dat heel ons wezen
En ons (hoge)priester­schap bepaalt.
Het is niet iets wat we doen,
het is iets wat we zijn.
Zoals het altijd met de allermooiste dingen gaat:
we hebben dit priester­schap en het bisschopsambt
gekregen, zomaar,
op de eerste plaats als een genade;
we hebben er zelf niets voor gedaan.
We geven door
wat we hebben ontvangen
en proberen zo naar ons vermogen
een goede herder te zijn.
We dienen de heilige Geest
Die werkt in het leven van mensen.

Hem zichtbaar maken

Dé goede herder is Jezus,
zoals Hij vandaag zegt:
"Ik ben de goede herder".
De goede herder is degene
die hart heeft voor zijn schapen,
die zijn schapen kent,
die zijn leven geeft.
Het gaat in onze dienst
om het zichtbaar maken
van een ontvangen genade,
om dé Goede Herder
zichtbaar en ervaarbaar te laten zijn.

Daarvoor roepen we dus vandaag
De voorspraak in van die grote heilige bis­schop­pen
Van Utrecht,
Zoals we in de afgelopen dagen
De voorspraak hebben ingeroepen van Sint Wil­li­brord
En alle heilige geloofs­ver­kon­digers van onze streken.

Blijf bij de bron

Ik zeg het daarom vaak tot mezelf
- want ik ben er niet zo goed in -,
Dat ik me niet moet laten opjagen,
de rust en de tijd moet nemen
om wat ik zeg en doe
te laten voortkomen
uit de bron van mijn bestaan,
uit de ontvangen genade,
en bij Hem te blijven.

Als Jezus in ons leeft en werkt,
draagt ons leven vrucht
en zullen wij goede herders zijn.
Dat wensen we elkaar op deze dag
Van harte toe
AMEN.

Terug