Arsacal
button
button
button
button


Identiteitsdag in de Week van het Katholiek Onderwijs

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 9 november 2016 - 226 woorden

Van 7 t/m 11 no­vem­ber wordt de Week van het katho­liek Onder­wijs gevierd met als thema ‘hoop’. Ma­te­ri­alen voor deze week zijn te down­loa­den via de web­si­te van de Neder­landse katho­lie­ke SchoolRaad (www.nksr.nl). Op woens­dag 9 no­vem­ber hield Verus in Drie­bergen de jaar­lijkse iden­ti­teits­dag katho­liek onder­wijs rond het­zelfde thema: veer­kracht en hoop.

Verus is de onder­wijs-organi­sa­tie voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs, die zich onder meer bezighoudt met be­ge­lei­ding en iden­ti­teits­vor­ming en belangenbe­har­tiging.

Op land­goed De Horst vond de iden­ti­teits­dag plaats waarvoor zo'n hon­derd onder­wijs­mensen naar Drie­bergen waren geko­men. Na een ope­ning rond dit thema gingen de deel­ne­mers uiteen om in work­shops met thema's bezig die rond het centrale 'veer­kracht en hoop' cirkel­den. Ook de Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie en de Fran­cis­caanse bewe­ging waren daarbij betrrokken. Mgr. De Korte ver­zorgde 's mid­dags een be­zin­nend moment en reikte de iden­ti­teits­prijs uit.

Zelf kon ik het mid­dag­ge­deelte niet meer meemaken maar heb toch een mooie indruk gekregen van de dag en van de work­shop die ik heb mee­ge­maakt (“Weg met de afreken­cul­tuur”).

De Week voor het Katho­liek Onder­wijs wordt dit jaar voor de derde keer gehou­den en nodigt uit tot be­zin­ning op (de iden­ti­teit van) katho­liek onder­wijs en het tonen van de sterke kanten van dit onder­wijs. Het bisdom Rotter­dam had dit jaar een speciaal Gebed voor het Onder­wijs uitge­ge­ven en naar alle scholen en pa­ro­chies gestuurd.

Terug