Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in buitengewone vorm in Sint Agneskerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2016 - 174 woorden

Op vrij­dag 11 no­vem­ber heb ik in de Sint Agnes­kerk in Am­ster­dam het heilig vormsel toege­diend in de bui­ten­ge­wone vorm van de Romeinse ritus aan vijf kan­di­da­ten van ver­schil­lende leeftij­den.

Tijdens de vormsel­plech­tig­heid die - zoals gebruike­lijk in de Tri­den­tijnse vorm - buiten de heilige Mis plaatsvond, wer­den de gezangen uitge­voerd door de Cantores Sancti Gregorii. De vie­ring begon met de oratie van de heilige Agnes en het Veni Creator waarna ik een preek heb gehou­den over de bete­ke­nis van het vormsel­sa­cra­ment, waardoor de vor­me­lin­gen meer gelijk­vormig wor­den aan Christus en op bij­zon­dere wijze tot pries­ter, koning en profeet wor­den aan­ge­steld om van hun leven een ere­dienst en ge­tui­ge­nis te maken. In de bui­ten­ge­wone vorm wordt bij de vredewens ook de zoge­noemde 'rid­der­slag'gegeven di eraan herinnert dat de vor­me­lin­gen de goede strijd van Chrsitus moeten strij­den en moeten vechten tegen het kwaad. Aan het einde van de vie­ring wer­den de ge­loofs­be­lij­de­nis, het Onze Vader en het Wees Gegroet ge­za­men­lijk met de vor­me­lin­gen gebe­den als de gebe­den die hun bij­zon­der wor­den toe­ver­trouwd voor het dage­lijks leven.

Terug