Arsacal
button
button
button
button


Missio ad Gentes Amsterdam bestaat tien jaar

Feestelijke viering in de Piramide

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 december 2016 - 228 woorden

Op zater­dag­avond 18 de­cem­ber werd in de Missio ad Gentes in Am­ster­dam het tien­ja­rig bestaan gevierd. Families die ermee verbon­den zijn willen in woord en daad, door heel hun leven, het evan­ge­lie brengen in een gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving.

De Missio ad Gentes is ontstaan binnen de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, een ini­tia­tief binnen de katho­lie­ke kerk dat gericht is op het beleven van de doopgenade en het ver­der geven van het geloof. Met de ge­zin­nen die in deze Missie samen­wer­ken en de pries­ters die ermee verbon­den zijn, hebben we een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie gevierd om dit tien­ja­rig bestaan te gedenken. In Am­ster­dam is de Missio geves­tigd in de Piramide aan het begin van de Jan van Galen­straat.

De ge­zin­nen van de Missie gaan ook regel­ma­tig op straat om het evan­ge­lie te ver­kon­di­gen en bezoeken mensen. Verder zijn er de gewone men­se­lijke contacten met allen met wie de leden van de ge­zin­nen verbon­den zijn. Het zijn 'normale' mensen, mensen van deze tijd, en tege­lijk 'niet van de wereld'. We hopen dat zij zaadjes mogen kunnen zaaien die bij anderen hopen­lijk in vrucht­ba­re grond zullen vallen.

Samen met mij celebreer­den de pries­ters Giancarlo Rizzo, pries­ter van de Missie, Mariusz Momot en Gerard weijers sss.

Aan het einde van de Mis werd een foto-album van tien jaar Missio overhan­digd. Een mooie her­in­ne­ring aan deze niet altijd ge­mak­ke­lijke begin­ja­ren die echter ook veel vreugde hebben gegeven.

 

Terug