Arsacal
button
button
button
button


Haarlemse Bavo-kathedraal vol leven met Kerst

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 24 december 2016 - 283 woorden
De kathedraal voor het Festival of Lessons and Carols
De kathedraal voor het Festival of Lessons and Carols

In de Sint Bavo­kathe­draal is het rond de Kerst een drukte van belang. Veel mensen willen er geweest zijn om het Kerst­feest te vieren, de sfeer op te snuiven en de koren te horen... Zo was er op vrij­dag 23 de­cem­ber het tra­di­tio­nele Festival of Nine lessons and carols.

In de kerst­va­kan­tie is ‘De nieuwe Bavo’ dage­lijks geopend van 12.00 tot 16.00 uur (behalve 1 en 2 januari) en op 28 de­cem­ber ’s avonds van 19.30 - 22.30 uur (de ka­the­draal bij kaarslicht) om ie­der­een gelegen­heid te geven de prach­tig gerestaureerde basiliek te bewon­de­ren, die van binnen fraai is aangelicht en na­tuur­lijk de ver­schil­lende kerst­stallen te bewon­de­ren en het museum te bezoeken. Tijdens de dagen van de open­stel­ling is er iedere dag om 13.00 uur een rond­lei­ding door het gebouw, waarin de grote kunste­naars van de twin­tigste eeuw zich in allerlei ver­schil­lende stijlen hebben uitgeleefd, van Jugendstil tot Mozes op sneakers.

Op eerste en tweede kerst­dag is de hoog­mis om 10.00 uur. Het volle­dige pro­gram­ma is te vin­den op de web­si­te van de ka­the­draal: www.rkbavo.nl

Het Festival of Nine lessons and carols trok tegen de acht­hon­derd bezoekers, hoorde ik een des­kun­dige ver­tellen. Onder lei­ding van Fons Ziekman en met Ton van Eck aan het orgel wer­den de aanwe­zigen van de schep­ping via de profeteten naar de geboorte van de Ver­los­ser geleid, met als afslui­ting de proloog van het Johannese­van­ge­lie. Het is ieder jaar weer een bij­zon­der gebeuren dat ik mocht vieren samen met de predi­kanten van de Grote of St. Bavo­kerk, ds. B. Luttikhuis en van de Doops­ge­zinde kerk, ds. A. Noord, die bei­den een lezing ver­zorg­den evenals koorle­den en dirigent Fons Ziekman, ple­baan Hein Jan van Ogtrop, diaken Eric Fennis, pastoor van de aanpalende pa­ro­chies Bart Putter.

Terug