Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum

17 januari Dag van het Jodendom

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 5 januari 2017 - 374 woorden
prominente persaandacht
prominente persaandacht
rondleiding door de tentoonstelling, links prof. Schrijver
rondleiding door de tentoonstelling, links prof. Schrijver
In de portugese synagoge
In de portugese synagoge

Donder­dag­avond 5 januari was een dele­ga­tie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie op bezoek in het Joods His­to­risch Museum in Am­ster­dam. Het bezoek vond plaats in de laatste week van de ten­toon­stel­ling "De glorie van het Joodse boek" waar de Vati­caanse biblio­theek aan heeft mee­ge­werkt; de bis­schop­pen wil­den hiermee ook de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom, die op 17 januari is, onder de aan­dacht brengen.

Kar­di­naal W. Eijk was voor dit bezoek naar de hoofd­stad geko­men, samen met mgr. H. Woorts die referent voor de relaties met het Jo­den­dom is. Mgr. E. de Jong en ik waren even­eens aanwe­zig. De voor­zit­ter van de con­fe­ren­tie, mgr. H. van den Hende, zou er ook bij zijn geweest, maar de heersende griep kreeg hem ook wat te pakken zodat hij verstek moest laten gaan. 

Naast de bis­schop­pen waren vanuit de Katho­lie­ke Raad voor Kerk en Jo­den­dom aanwe­zig: mw. dr. T. de Lange, studie­secre­taris Kerk en Jo­den­dom, prof. dr. B. Koet, prof. dr. G. Rouwhorst en prof. dr. P. Rookmaker. 

Dr. R. Enthoven en een cameraman van het video­ka­naal 'Katho­liek Leven' waren erbij om ver­slag te doen van het gebeuren en daardoor aan­dacht te vragen voor de Dag van het Jo­den­dom. Ceremonia­ris B. Lokate nam even­eens aan het pro­gram­ma deel.

We wer­den ont­van­gen door prof. dr. E. Schrijver, alge­meen directeur van het Joods His­to­risch Museum en expert op het gebied van de ge­schie­de­nis van het Joodse boek. Hij gaf een des­kun­dige inlei­ding en rond­lei­ding over de ten­toon­stel­ling, waar­on­der het enig over­ge­ble­ven hand­schrift van de Pales­tijnse Talmoed, een hand­schrift van de Ethica van Spinoza uit het Vati­caan en ver­schil­lende andere Joodse li­tur­gische en andere boeken. De Apos­to­lische Biblio­theek van het Vati­caan had een vijftal voorwerpen, die het museum had kunnen uitkiezen, ter beschik­king gesteld voor de ten­toon­stel­ling. Daarbij bleek de Vati­caanse biblio­theek op ver­schil­lende terreinen nauw samen te werken met de Nationale biblio­theek in Jeru­za­lem.

Het is goed te con­sta­te­ren dat de ver­hou­dingen tussen de katho­lie­ke Kerk en het Jo­den­dom zo posi­tief broe­der­lijk zijn. Er is weder­zijdse waar­de­ring en de katho­lie­ke kerk wil zich van harte inzetten om de weder­zijdse relaties te bevor­de­ren en anti­se­mi­tisme te bestrij­den.

Na afloop van het bezoek aan het museum bezochten we de tegen­over­ge­le­gen Portugese Synagoge die van binnen prach­tig verlicht was met bijna 1000 kaarsen.

 

 

Terug