Arsacal
button
button
button
button


Moslims, christenen in dialoog op school

werkvormen voor geïnspireerde lessen gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2017 - 268 woorden
overhandiging van het boekje met werkvormen
overhandiging van het boekje met werkvormen

Tijdens een tweedaags congres in Utrecht over "Orthodoxie versus Fun­da­men­ta­lisme" werdhet boekje "Geïnspireerde lessen. Vakspe­ci­fie­ke werk­vor­men voor onder­wijs in gods­dienst en levens­be­schou­wing" ge­pre­sen­teerd. Het biedt werk­vor­men om leer­lin­gen van diverse reli­gi­euze ach­ter­grond of geen reli­gi­euze ach­ter­grond met elkaar in dialoog te brengen over de diepere (ook gods­diens­tige) waar­den van het leven.

Het congres werd geor­ga­ni­seerd door Tilburg School of Theology en Fontys Hoge­school Theo­lo­gie Levens­be­schou­wing met mede­wer­king van Verus, Vereni­ging voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs, VDLG, Vereni­ging van Docenten Levens­be­schou­wing en gods­dienst, en katho­liek onder­wijs Vlaan­de­ren. Meer dan twee­hon­derd mensen uit het onder­wijs namen aan deze dagen deel, waarin werd ge­spro­ken over het vak Gods­dienst levens­be­schou­wing en de uit­dagingen waar dit vak voor staat, zoals reli­gi­eus en seculier fun­da­men­ta­lisme, radi­ca­li­sering en het bevor­de­ren van in­te­gra­tie en inclusivi­teit.Zelf heb ik een inte­res­sante work­shop bijgewoond over het herkennen van tekenen van radi­ca­li­sering onder leer­lin­gen door Maaike van Dijk.

Aan het einde van het congres werd het boekje - onder redactie van dr. Monique van Dijk-Groeneboer, dr. Olav Boelens en dr. Natascha Kienstra - aan­ge­bo­den aan ver­te­gen­woor­digers van drie religies: Islam, Jo­den­dom en Chris­ten­dom, waarbij ik als ver­te­gen­woor­diger van het chris­ten­dom was gedacht. In een kort dank­woord heb ik aange­ge­ven dat de werk­vor­men be­lang­rijk zijn om de dialoog te voeren in de school aan de ene kant op basis van (chris­te­lijke) waar­den en ander­zijds in grote open­heid. Ik heb nogmaals kort van het bezoek aan Rome ver­teld met onder­wijsver­te­gen­woor­digers waarbij ons op de Con­gre­ga­tie voor de Katho­lie­ke Opvoe­ding de nood­zaak op het hart werd gedrukt van dialoog en in­te­gra­tie en aan­dacht voor wie outcast dreigt te wor­den.

 

Terug