Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in het seminarie Redemptoris Mater

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017 - 437 woorden

De se­mi­na­risten zijn zich aan het voor­be­rei­den op de exa­mens die zij in deze weken afleggen. Vrij­dag­avond 20 januari ben ik even langs geweest in het dio­ce­saan semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater in Nieuwe Niedorp, niet om hen bij de studie te storen, wel om samen met hen de Eucha­ris­tie te vieren en de maal­tijd te gebruiken.

Semi­na­ries

Het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater is een dio­ce­saan missio­nair semi­na­rie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor pries­ter­stu­denten die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen. Enkele maan­den gele­den hebben we het 25 jarig bestaan gevierd. Zij volgen de colleges samen met de andere se­mi­na­risten van het bisdom in Heiloo, waar het St. Wil­li­brord­semi­narie is geves­tigd.

Ori­ën­ta­tie­week­end

4-5 maart houdt dat semi­na­rie in Heiloo een ori­ën­ta­tie­week­end voor wie wil onder­zoeken of de weg naar het pries­ter­schap zijn roe­ping is.

Nieuwe se­mi­na­rist

Juist op de dag van de in­stal­la­tie van de nieuwe Ameri­kaanse presi­dent was er in Nieuwe Niedorp een nieuwe se­mi­na­rist, Brian, uit de Verenigde Staten aan­ge­ko­men. Ook hem wensen we alle zegen toe.

Homilie

Tijdens de Mis ben ik inge­gaan op de eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën (8, 6-13) die spreekt over het eerste verbond dat ver­ou­derd en onvol­ko­men was. Dat is zo omdat het volk als verbonds­part­ner ontrouw was aan de Heer én omdat God met Zijn volk op weg ging en het langs de weg van de god­de­lijke pedagogie leidde naar de vol­heid van de open­ba­ring in Christus. Ook met ieder van ons gaat de Heer die weg van de god­de­lijke pedagogie. Als we Hem leren kennen en ons blijven openen om een weg met Hem te gaan, zullen we gelei­de­lijk beter leren kennen wie Hij is en welke weg Hij ons wil wijzen. De paus ver­telde onlangs aan se­mi­na­risten als voor­beeld van hoe het niet moet het verhaal van een se­mi­na­rist of jonge pries­ter die zich in een kle­ding­win­ken voor gees­te­lij­ken een super-chique outfit liet aanmeten: een speciale pries­terhoed en prach­tige man­tel en zich­zelf zo in de spiegel stond te bekijken. Dat is uiter­lijk­heid.
Kenmerk van dat nieuwe verbond is dat het niet gaat om een uiter­lijk­heid en een onder­hou­den van regels, maar om de Geest die in ons hart is gelegd en een Wet die in ons hart is gegrift. Wat wij doen en hoe wij leven zal uit onze omgang met de Heer voort­ko­men. Dat vin­den we terug in het evan­ge­lie van deze dag (Mc. 3, 13-19): de roe­ping van de apos­te­len. De eerste opdracht die de apos­te­len krijgen, is de Heer te ver­ge­zel­len, bij Hem te zijn en ver­vol­gens pas om te ver­kon­di­gen. Onze ver­kon­di­ging zal moeten voort­ko­men uit een innige omgang met Hem.

Terug