Arsacal
button
button
button


Overheid, handhaaf Sila!

Ledenadministratie kerken

artikel_overig - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017

De Over­heid houdt een internetconsul­ta­tie met betrek­king tot het al dan niet verstrekken van gegevens uit de basisadmi­ni­stra­tie personen aan SILA, de inter­ker­ke­lijke ledenadmi­ni­stra­tie waar ook de katho­lie­ke kerk aan meedoet. Dit in verband met een motie van de tweede kamer om die gegevensver­strek­king af te schaffen. Dat lijkt logisch voor veel mensen die privacy willen be­scher­men. Maar is dat wel zo logisch? Hieronder mijn reactie.

De internetconsul­ta­tie is te vin­den op:

Er zijn intussen uitzon­der­lijk veel reacties op de consul­ta­tie gekomen.

Reactie op de internetconsul­ta­tie m.b.t. verstrekken van gegevens uit de Gemeente­lijke Basisadmi­ni­stra­tie Personen aan SILA

Het is goed dat de Over­heid een internetconsul­ta­tie heeft geopend om reacties te verzamelen op het voorgenomen besluit aan de kerk­ge­noot­schappen die in SILA samen­wer­ken niet langer gegevens te verstrekken uit de Gemeente­lijke Basisadmi­ni­stra­tie Personen.

Anderen wel...

Deze gegevens blijven wel verstrekt wor­den aan pensioenfondsen, zieken­hui­zen, zorgverzekeraars en onder­zoeks­orga­ni­sa­ties, aan vervoers­orga­ni­sa­ties, zoals Connexxion, RET, HTM, Veolia en NS, Jeugd­zorg­orga­ni­sa­ties, onroerend goedregistraties, notariaten, gerechtsdeurwaarders, het centraal bureau voor genea­lo­gie, de Hoge Raad voor Adel enzovoorts. Met betrek­king tot SILA was al de beper­king van kracht dat burgers de gemeente kon­den vragen de gegevens niet aan SILA te verstrekken, ook als zij als lid van een kerk­ge­noot­schap zijn geregistreerd.

Met deze opsom­ming is tege­lijk mijn eerste bezwaar aange­ge­ven tegen het intrekken van het autori­sa­tiebesluit om SILA toegang te geven: allerlei organi­sa­ties die van een zeker belang zijn voor de Neder­landse samen­le­ving zijn geautoriseerd om gegevens uit de Basisadmi­ni­stra­tie te ontvangen; het is niet goed te verstaan waarom dit niet meer zou mogen gel­den voor de kerk­ge­noot­schappen die wette­lijk een eigen basis hebben in de Neder­landse samen­le­ving - verankerd in boek 2 van het Bur­ger­lijk Wetboek - en die in feite de concrete vorm zijn waarin gemeen­schap­pe­lijk de vrij­heid van gods­dienst, gewaarborgd door art. 9 van de Grondwet, wordt beleefd.

Vrij­heid van burgers verzekerd

De vrij­heid van de burgers die geen doorgave van hun gegevens wensen, is voldoende verzekerd door de in het autori­sa­tiebesluit opgenomen moge­lijk­heid om ervoor te kiezen dat de gegevens niet wor­den verstrekt. 

Hard getroffen

De kerk­ge­noot­schappen wor­den door een besluit geen gegevens meer aan SILA te verstrekken bovendien onevenredig hard getroffen om ver­schil­lende redenen:

  • de leden van de kerk­ge­noot­schappen zijn nooit gewend geweest zelf ini­tia­tief te moeten nemen hun gegevens aan het kerk­ge­noot­schap te doen toe­ko­men; het zal uiterst lastig zijn om gedaan te krijgen (zo dat al moge­lijk zal zijn) dat ieder lid nu voor­taan con­se­quent zelf die gegevens gaat verstrekken;
  • de bejaarde leden van deze kerk­ge­noot­schappen zijn in veel gevallen zelf niet goed in staat om een verhui­zing naar een zorgin­stel­ling of ap­par­te­ment door te geven of zij vergeten dat ge­mak­ke­lijk; zij missen daardoor het sociale leven van hun kerk­ge­noot­schap, dat hen niet meer uitnodigt voor ac­ti­vi­teiten en ontvangen geen bezoekjes en man­tel­zorg meer van de vrij­wil­li­gers of gees­te­lij­ken;
  • wanneer veel leden buiten een systeem van ledenadmi­ni­stra­tie gaan vallen, zoals te voorzien is wanneer SILA geen gegevens meer ontvangt, kunnen de kerk­ge­noot­schappen veel minder mensen benaderen om een bijdrage. De fi­nan­ciële situatie van veel kerk­ge­noot­schappen is al niet rooskleuring (in de katho­lie­ke bis­dom­men lijdt bijna 90% van de pa­ro­chies verlies, een zeer groot deel van deze pa­ro­chies heeft geen reserves). Hierdoor zullen de fi­nan­ciële mid­de­len van de kerk­ge­noot­schappen nog sterker onder druk komen te staan.
  • veel kerk­ge­bouwen zijn gemeente- of rijks­mo­nu­ment; voor het onderhoud of res­tau­ra­tie van de rijks­mo­nu­menten wordt een rijksbijdrage gegeven, maar van de eigenaren van deze kerken wordt een grote inzet gevraagd om het resterende bedrag bijeen te brengen. Een flink aantal kerken moet al sluiten, maar als de fi­nan­ciële mid­de­len ontbreken zullen ook de resterende kerk­ge­bouwen niet onder­hou­den kunnen wor­den. Voor gesloten kerken blijkt het vaak onmoge­lijk of zeer moei­lijk om een nieuwe, andere bestem­ming te vin­den. Nu al wordt niet alle subsidie voor groot onderhoud gebruikt omdat kerk­ge­noot­schappen niet in staat zijn hun deel bij te dragen. Het gevolg van het afschaffen van de ver­strek­king van gegevens uit de Basisadmi­ni­stra­tie is de slui­ting van nog meer monu­mentale kerken waarvoor geen bestem­ming is en een sterkere verwaarlo­zing van dit reli­gi­eus erfgoed.

Goed en veilig

Daar­naast moet mijns inziens wor­den vermeld dat SILA altijd goed heeft gewerkt en veilig is; het is een prak­tisch systeem dat de kerk­ge­noot­schappen goed helpt hun ledenadmi­ni­stra­tie op orde te hou­den.

Vrij­wil­li­gers­werk

Tenslotte zou ik in over­we­ging willen geven dat de kerk­ge­noot­schappen nog steeds een grote bijdrage geven aan vrij­wil­li­gers­werk ten behoeve van vluch­te­lingen, zieken, armen­zorg enzovoorts. Onder­zoeken wijzen steeds weer uit dat ook heden ten dage een groot deel van het vrij­wil­li­gers­werk door ker­ke­lijke vrij­wil­li­gers en in ker­ke­lijk verband geschiedt.

Ik zou dan ook sterk willen pleiten voor een handhaving van het huidige systeem, het verstrekken van gegevens uit de Gemeente­lijke Basisadmi­ni­stra­tie aan SILA.

Haar­lem, 14 de­cem­ber 2016

+ J.W.M. Hendriks
hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug