Arsacal
button
button
button


Overheid, handhaaf Sila!

Ledenadministratie kerken

artikel_overig - gepubliceerd: zaterdag, 21 januari 2017

De Overheid houdt een internetconsultatie met betrekking tot het al dan niet verstrekken van gegevens uit de basisadministratie personen aan SILA, de inter­ker­ke­lijke ledenadministratie waar ook de katholieke kerk aan meedoet. Dit in verband met een motie van de tweede kamer om die gegevensverstrekking af te schaffen. Dat lijkt logisch voor veel mensen die privacy willen beschermen. Maar is dat wel zo logisch? Hieronder mijn reactie.

De internetconsultatie is te vinden op:

Er zijn intussen uitzonderlijk veel reacties op de consultatie gekomen.

Reactie op de internetconsultatie m.b.t. verstrekken van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen aan SILA

Het is goed dat de Overheid een internetconsultatie heeft geopend om reacties te verzamelen op het voorgenomen besluit aan de kerk­ge­noot­schappen die in SILA samen­wer­ken niet langer gegevens te verstrekken uit de Gemeentelijke Basisadministratie Personen.

Anderen wel...

Deze gegevens blijven wel verstrekt worden aan pensioenfondsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en onderzoeks­or­ga­ni­sa­ties, aan vervoers­or­ga­ni­sa­ties, zoals Connexxion, RET, HTM, Veolia en NS, Jeugdzorg­or­ga­ni­sa­ties, onroerend goedregistraties, notariaten, gerechtsdeurwaarders, het centraal bureau voor genealogie, de Hoge Raad voor Adel enzovoorts. Met betrekking tot SILA was al de beperking van kracht dat burgers de gemeente konden vragen de gegevens niet aan SILA te verstrekken, ook als zij als lid van een kerk­ge­noot­schap zijn geregistreerd.

Met deze opsomming is tegelijk mijn eerste bezwaar aangegeven tegen het intrekken van het autorisatiebesluit om SILA toegang te geven: allerlei organisaties die van een zeker belang zijn voor de Neder­landse samenleving zijn geautoriseerd om gegevens uit de Basisadministratie te ontvangen; het is niet goed te verstaan waarom dit niet meer zou mogen gelden voor de kerk­ge­noot­schappen die wettelijk een eigen basis hebben in de Neder­landse samenleving - verankerd in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - en die in feite de concrete vorm zijn waarin gemeen­schap­pe­lijk de vrijheid van godsdienst, gewaarborgd door art. 9 van de Grondwet, wordt beleefd.

Vrijheid van burgers verzekerd

De vrijheid van de burgers die geen doorgave van hun gegevens wensen, is voldoende verzekerd door de in het autorisatiebesluit opgenomen moge­lijk­heid om ervoor te kiezen dat de gegevens niet worden verstrekt. 

Hard getroffen

De kerk­ge­noot­schappen worden door een besluit geen gegevens meer aan SILA te verstrekken bovendien onevenredig hard getroffen om ver­schil­lende redenen:

  • de leden van de kerk­ge­noot­schappen zijn nooit gewend geweest zelf initiatief te moeten nemen hun gegevens aan het kerk­ge­noot­schap te doen toekomen; het zal uiterst lastig zijn om gedaan te krijgen (zo dat al mogelijk zal zijn) dat ieder lid nu voortaan consequent zelf die gegevens gaat verstrekken;
  • de bejaarde leden van deze kerk­ge­noot­schappen zijn in veel gevallen zelf niet goed in staat om een verhuizing naar een zorgin­stel­ling of appartement door te geven of zij vergeten dat gemakkelijk; zij missen daardoor het sociale leven van hun kerk­ge­noot­schap, dat hen niet meer uitnodigt voor ac­ti­vi­teiten en ontvangen geen bezoekjes en mantelzorg meer van de vrij­wil­lig­ers of geestelijken;
  • wanneer veel leden buiten een systeem van ledenadministratie gaan vallen, zoals te voorzien is wanneer SILA geen gegevens meer ontvangt, kunnen de kerk­ge­noot­schappen veel minder mensen benaderen om een bijdrage. De financiële situatie van veel kerk­ge­noot­schappen is al niet rooskleuring (in de katholieke bisdommen lijdt bijna 90% van de parochies verlies, een zeer groot deel van deze parochies heeft geen reserves). Hierdoor zullen de financiële middelen van de kerk­ge­noot­schappen nog sterker onder druk komen te staan.
  • veel kerk­ge­bouwen zijn gemeente- of rijks­mo­nu­ment; voor het onderhoud of res­tau­ra­tie van de rijks­mo­nu­menten wordt een rijksbijdrage gegeven, maar van de eigenaren van deze kerken wordt een grote inzet gevraagd om het resterende bedrag bijeen te brengen. Een flink aantal kerken moet al sluiten, maar als de financiële middelen ontbreken zullen ook de resterende kerk­ge­bouwen niet onderhouden kunnen worden. Voor gesloten kerken blijkt het vaak onmogelijk of zeer moeilijk om een nieuwe, andere bestemming te vinden. Nu al wordt niet alle subsidie voor groot onderhoud gebruikt omdat kerk­ge­noot­schappen niet in staat zijn hun deel bij te dragen. Het gevolg van het afschaffen van de verstrekking van gegevens uit de Basisadministratie is de sluiting van nog meer monumentale kerken waarvoor geen bestemming is en een sterkere verwaarlozing van dit religieus erfgoed.

Goed en veilig

Daarnaast moet mijns inziens worden vermeld dat SILA altijd goed heeft gewerkt en veilig is; het is een praktisch systeem dat de kerk­ge­noot­schappen goed helpt hun ledenadministratie op orde te houden.

Vrij­wil­lig­erswerk

Tenslotte zou ik in over­we­ging willen geven dat de kerk­ge­noot­schappen nog steeds een grote bijdrage geven aan vrij­wil­lig­erswerk ten behoeve van vluch­te­lingen, zieken, armenzorg enzovoorts. Onderzoeken wijzen steeds weer uit dat ook heden ten dage een groot deel van het vrij­wil­lig­erswerk door kerkelijke vrij­wil­lig­ers en in kerkelijk verband geschiedt.

Ik zou dan ook sterk willen pleiten voor een handhaving van het huidige systeem, het verstrekken van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie aan SILA.

Haarlem, 14 december 2016

+ J.W.M. Hendriks
hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam

Terug