Arsacal
button
button
button
button


Nieuw boek Antoine Bodar aangeboden

Geborgen in traditie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 januari 2017 - 307 woorden
Antoine Bodar
Antoine Bodar

Op woens­dag 25 januari was ik bij Antoine Bodar in het college Santa Maria dell’Anima in Rome, waar hij mij zijn nieuwe boek aanbood.

“Geborgen in traditie” is de titel van dit werk dat in de­cem­ber 2016 is ver­sche­nen na een hele reeks eer­dere publi­ca­ties zoals “Geheim van het geloof”, “Nochtans zal ik juichen”, “Romeinse brieven”, “Klok­ken­lui­der van Sint Jan”, “Uit de eeuwige stad” en “Tot dienen ge­roe­pen”.

“Geborgen in traditie” is en bun­de­ling van bijdragen aan de gedachten­wis­se­ling over tal van thema's in het welge­vormde proza waarom Antoine Bodar bekend is. De essays of opstellen zijn in de afgelopen jaren gehou­den als lezingen of als artikelen ge­pu­bli­ceerd en dragen daarom soms het kenmerk van de periode waarin ze zijn gehou­den of ver­sche­nen. Met name is dat te merken als het gaat om his­to­rische gebeur­te­nissen zoals het over­lij­den van iemand (zie bijv. P. 221). Soms is daarom een jaartal toe­ge­voegd waar­mee dudie­lijk wordt gemaakt in welk jaar de beschrij­ving zich afspeelt (vgl. bijv. P. 322). Aan dit soort vermel­dingen wordt voor de lezer de date­ring van het essay dui­de­lijk. Ik ervaar dat echter niet als een bezwaar, het hoort als het ware bij een werk als dit, dat een ver­za­me­ling is van eer­der ge­schre­ven bijdragen. 

Opnieuw wordt de eruditie en de breedte van de belang­stel­ling van de auteur ken­baar. Zowel ker­ke­lijk getinte opstellen als meer maar­schap­pe­lijke bijdragen komen voorbij. Som­mi­ge bijdragen zijn meer theo­lo­gisch, li­tur­gisch of spi­ri­tu­eel, andere filo­so­fisch, esthe­tisch, cultuur-his­to­risch, kerk­his­to­ri­sch of maat­schap­pe­lijk , maar steeds hel­der ge­for­mu­leerd met inzichten die zeker weer velen kunnen in­spi­re­ren. Dat wens ik auteur, boek en lezers van harte toe!

de fraai gebon­den uitgave is ver­sche­nen bij uit­ge­ve­rij Ambo/Anthos, telt 423 pp. en is opgedragen aan de in 2013 overle­den emeritus hulp­bis­schop van Haar­lem, mgr. Joseph Lescrauwaet.

Terug