Arsacal
button
button
button
button


Met Leo Fijen over vasten

Inspiratieboekje Vasten gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2017 - 206 woorden

Op woens­dag­och­tend 1 februari was Leo Fijen met camera- en geluidsman in Haar­lem om het geloofsgepsrek op te nemen en een nieuw in­spi­ra­tie­boekje van Adveniat te presen­te­ren: Vasten, 40 dagen in­spi­ra­tie.

Het geloofs­ge­sprek over vasten zal op 5 maart wor­den uitgezon­den. Dan zal de tele­vi­sie­mis vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo komen. De ka­the­draal volgt na enige jaren de Sint Vitus­kerk in Hilversum op als lokatie voor de tele­vi­sie-uitzen­ding.

Leo Fijen pre­sen­teerde bij deze gelegen­heid ook de nieuwe uitgave van zijn uit­ge­ve­rij Adveniat voor de ko­men­de veer­tig­da­gen­tijd, een boekje in de serie waarin eer­der boekjes zijn ver­sche­nen over Moeder Teresa, De Schep­ping en het Onze Vader. Voor de mei­maand zal een afleve­ring over Maria uit­ko­men. Het boekje over de vasten wordt ge­pu­bli­ceerd in samen­wer­king met de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie en bevat een voor­woord van de bis­schop-referent, mgr. Jozef M. Punt. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam krijgen alle pa­ro­chies een vijftal boekjes, omdat ze zeer geschikt zijn voor een actuele bele­ving van de vas­ten­tijd en door de rela­tief geringe kosten breed verspreid kunnen wor­den.

De uitgave bevat be­zin­nende teksten van ver­schil­lende auteurs (van monnik tot politicus en jour­na­list) en een vastenkalen­der met een idee voor de bele­ving van de 40 dagen­tijd voor iedere dag

Meer info en be­stel­lingen op www.adveniat.nl

Terug