Arsacal
button
button
button
button


‘Festschrift’ voor Keulse officiaal

Prelaat Günter Assenmacher 65 jaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 maart 2017 - 351 woorden
De feesteling tussen kardinaal Burke en kardinaal Meissner
De feesteling tussen kardinaal Burke en kardinaal Meissner
studiegenoten
studiegenoten
presentatie van het Festschrift
presentatie van het Festschrift

Op vrij­dag 3 maart was ik aanwe­zig bij de ‘Festakt’ voor de officiaal van het aarts­bis­dom Keulen, die 65 jaar werd. Bij deze gelegen­heid werd te zijner ere een ‘Fest­schrift’ (een boek met weten­schap­pe­lijke artikelen over theo­lo­gie en canoniek recht) ge­pre­sen­teerd, waaraan ik een bijdrage heb gegeven.

Domkapitular (kanun­nik) prelaat Günter Assenmacher was een studie­ge­noot canoniek recht van me n Rome. Nog twee andere studie­ge­no­ten waren aanwe­zig: Raymond Leo kar­di­naal Burke en Domkapitular en Domdekan (Plebaan) Günter Geis uit Limburg met wie we even op de foto zijn gegaan. 

Ken­mer­kend voor de officiaal van Keulen is zijn liefde voor de waar­heid, zijn des­kun­dig­heid en zorg­vul­dig­heid in het huwe­lijks­pro­ces. Dat maakte wel dat hij enige beden­kingen had bij de her­vor­ming van het huwe­lijks­pro­ces die in sep­tem­ber 2015 heeft plaats gevon­den.
Deze in­stel­ling komt tot uiting in de titel van het Fest­schrift dat hem werd aan­ge­bo­den: ‘Veritas liberabit vos’ (De waar­heid zal U vrijmaken). Het boek is bij uit­ge­ve­rij Ferdinand Scho­ningh ver­sche­nen.

Mede­wer­kers van het offi­cia­laat spraken bijna ontroerd over de pret­tige samen­wer­king met de officiaal, maar ook de Keulse her­der Rainer Maria kar­di­naal Woelki sprak harte­lijke woor­den, waarbij hij het belang van een goede en zrog­vul­dige recht­spraak onder­streepte. Studie­ge­noot Günther Geis haalde leuke her­in­ne­ringen op aan de studie­tijd. Het hoofd com­mu­ni­ca­tie en pers sprak een inte­res­sante en bij wijlen humoris­tische lezing uit, die in aan­slui­ting bij de titel van het boek en bij zijn eigen métier, ging over wat voor waar­heids­be­grip wordt gehan­teerd door alle versprei­ders van ‘fake-news’.

Velen waren aanwe­zig uit de Duitse officialaten en de curie van het aarts­bis­dom, waar­on­der beide hulp­bis­schoppen en emeritus hulp­bis­schop. Ook de emeritus-aarts­bis­schop, Jozef kar­di­naal Meissner en studievriend kar­di­naal Burke maakten de plech­tig­heid mee.

Het boek behandelt vele actuele thema's van het canoniek recht maar ook allerlei theo­lo­gische on­der­wer­pen en is uitge­ge­ven door prof. dr. Matthias Pulte en mgr. dr. Thomas Weitz. Mijn eigen bijdrage is geti­teld:

  • Obsoge des Bisschofs über Klöster diözesanen Rechts und rechtlich selbständige Klöster die keinen Nachwunsch haben.
Terug