Arsacal
button
button
button


Eerste TV Mis uit Haarlemse kathedraal

Waar ligt je focus?

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 5 maart 2017
koor en regie
koor en regie
oefenen voor de TV Mis
oefenen voor de TV Mis
techniek in het transept
techniek in het transept

Op zondag 5 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd, kwam de TV mis voor het eerst weer vanuit de kathedrale basiliek van Sint Bavo met fraaie zang van de koor­school en een goed gevulde kerk. We kijken er goed op terug al was het voor de koster vroeg opstaan.

De ploeg technici, regisseurs en cameramensen was al vroeg in de ochtend aanwezig om alles op te stellen en te testen. Om een uur of zes in de ochtend waren dus ook al mensen van de kathedraal aanwezig. Om 8.15 uur moesten we allemaal klaar staan voor een ‘houten Mis’: de jongens en meisjes van het koor waren toen al druk aan het oefenen en acolieten, de diaken en ikzelf liepen door de kerk en volgden de aanwijzingen van de regie.

De Mis begon een half uur later dan normaal en dat bleek niet voor iedereen even helder te zijn. Sommige mensen hebben heel uitgebreid kunnen vóórbidden.

Het geloofs­ge­sprek (over de vastentijd) en de Mis zijn natuurlijk terug te zien:

Homilie en overige teksten

Openingswoord

Welkom in deze kathedrale basiliek van Sint Bavo,
welkom aan U hier in de kerk
en aan de mensen thuis!
Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd,
tijd van vasten en bezinning,
worden ons twee wegen voorgehouden:
de weg van Adam die een misstap beging
en tegen God in opstand kwam;
en de weg van de nieuwe Adam, Jezus Christus,
die ons verlost en leven brengt.
Beiden leven in ons:
de oude Adam met zijn fouten
en de nieuwe Adam, Jezus, 
in wiens Naam we zijn gedoopt.
Maar Jezus is sterker en groter,
de Verlosser, de over­win­naar van de dood.
Wij mogen ook vandaag weer
op Zijn liefde bouwen
en vol vertrouwen
onze schuld belijden
met berouw
om deze Eucha­ris­tie goed te kunnen vieren.

Homilie

Wat is belangrijk?

De veertigdagentijd is begonnen;
vasten, gebed en aalmoezen
- dus: geven om armen en zwakken -,
staan in deze tijd centraal.
En dit is ook een tijd van bezinning,
een tijd om ons af te vragen:
waar zijn we mee bezig?
Leg ik mijn prioriteiten wel goed,
geef ik alle belang
aan wat inderdaad belangrijk is
in mijn leven?
Een zakenman die zijn hele leven bezig was geweest
met zakelijke belangen
en bonus op bonus had kunnen stapelen,
bleef tenslotte tamelijk eenzaam achter,
omdat zijn contacten toch vooral beroepsmatig waren geweest.
Terugkijkend hadden de zakelijke successen
veel van hun glans en bekoorlijkheid verloren.
Een bejaarde vrouw echter die voor een groot gezin had gezorgd
en daarna nog allerlei vrij­wil­lig­erswerk had gedaan
- voor de kerk, voor de Zonnebloem
en nog andere taken -
keek op hoge leeftijd dankbaar terug
en zag dat zij een heel mooi leven had gehad,
al had zij het vroeger weleens erg druk gevonden.

Waar ligt de focus?

Wij zeggen zo vaak:
denk aan jezelf! Vergeet jezelf niet!
Maar de drie zaken
waar het in deze vastentijd om draait
– vasten, gebed en aalmoezen -
leggen de focus juist buiten onszelf.
Door te vasten
doen we afstand van onze eigen behoeften,
door te bidden richten we onze aandacht op God,
in de zorg voor armen en zwakken
gaat onze aandacht naar de medemens, de naaste.
Denk om een ander,
denk aan die Ander
die ons uit­ein­de­lijk alles geschonken heeft.
Heel deze veertigdagentijd is een uit­no­di­ging
om weer te ontdekken
hoe mooi het leven is
als we onze focus buiten onszelf leggen.

Bekoringen

Op deze eerste vasten­zondag
horen we over de bekoringen
van Jezus in de woestijn.
Jezus is echt mens geworden:
Hij wordt bekoord, beproefd, verleid
en Hij moet weerstand bieden.
Dit valt ons vaak niet mee.
Het overkwam Jezus
vlak voordat Hij in het openbaar zou gaan optreden,
zou gaan verkondigen en genezen.
Die bekoringen krijgen wij allemaal
en we zullen ook weleens voor de verleiding bezwijken.

Brood uit stenen

De eerste bekoring
om brood voor zichzelf uit stenen te maken,
gaat over het belang
dat wij mensen hechten aan de materie
en dat we geneigd zijn
onze behoeften te bevredigen;
Het is zo goed te begrijpen:
Jezus heeft vreselijke honger
na veertig dagen vasten;
mag Hij dan niet even
Zijn wondermacht gebruiken voor zichzelf
om zijn eigen nood te lenigen?

Engelen die je dragen?

Dat Jezus bekoord wordt
om zich naar beneden te werpen
en zich door engelen te laten dragen,
is de verleiding - die we allemaal wel kennen -
dat we willen dat wij worden bediend,
dat anderen voor ons klaar staan
en wij aandacht en liefde krijgen.
We krijgen vaak niet de liefde
die wij ons wensen
en geven vaak niet de liefde
die anderen van ons verlangen.

Macht

Dat Jezus tenslotte wordt bekoord
om te heersen en macht uit te oefenen
over alle steden en koninkrijken,
is ook wel herkenbaar.
Het gaat hier over het menselijk verlangen
naar eer en naar aanzien en macht.
Sommigen verkopen hun ziel aan de duivel
om geëerd en beroemd en vermogend te worden.

Fundamentele keuze

Het zijn de oer-verleidingen,
waarmee de eerste mensen werden bekoord:
“Als je eet
zul je gelijk worden aan God”.
Adam en Eva kwamen ten val,
dit verleidelijk aanbod
wilden ze niet laten lopen.
Het gaat hier om de fundamentele keuze:
is ons “ik” met roem en eer en macht onze afgod
of leid ik een leven
dienstbaar aan anderen?

Voor wie doet Hij het?

Maar Jezus biedt weerstand.
Hij kiest er in de woestijn voor
om geen mens zijn
die in het middelpunt
van alle aandacht wil staan.
Hoewel Hij dat juist wél verdient,
is Hij niet iemand die verering zoekt.
Niet zijn ego staat centraal;
Zijn macht, Zijn positie als Zoon van God,
is niet voor Hemzelf,
het is allemaal dienst.
Hij weerstaat de duivel
en gebruikt Zijn macht niet voor Hemzelf.
Jezus is hét antwoord van God
op dat bezwijken van Adam
en op al die mensen die het beste, grootste, mooiste
voor zichzelf zoeken.
Hij, die de allerhoogste en de allergrootste is,
werd de kleinste, de dienaar van allen.
Dat is liefde,
dat is de weg naar geluk.

Gebed van de gelovigen (Voorbede)

Bidden we nu tot de Vader in de hemel,
die de gever is van alle goeds.
Bidden wij voor heel de kerk,
voor alle gelovigen
dat deze veertigdagentijd
hun nieuwe inspiratie mag geven
en dat de Geest van God allen
zal leiden en helpen
om eenvoudig en oprecht
dienstbaar te zijn
aan God en de medemens.
Laat ons bidden.

Laten wij bidden
dat er liefdevolle zorg mag zijn
voor ouderen, zieken en zwakken;
en laten we bidden om Gods zegen
voor alle mensen in onze samenleving
die in de zorg werkzaam zijn,
pro­fes­sio­neel of als vrij­wil­lig­er.
Laat ons bidden.

Laten we bidden
dat individualisme en egoisme
doorbroken worden,
dat er meer begrip voor elkaar zal ontstaan
en we in onze maat­schappij
meer naar elkaar zullen omzien
en klaar zullen staan voor elkaar.
Laat ons bidden.

Laten we bidden
dat oorlog en geweld
een einde zullen nemen;
dat de vredesbesprekingen voor Syrië
succesvol zullen zijn;
dat heel de mensheid zal samen­wer­ken
om een wereld op te bouwen
waarin mensen niet meer hoeven vluchten.
Laat ons bidden.

Slot­ge­bed

Blijf bij ons, Heer,
en zie naar ons om.
Leg Uw liefde in ons hart
zodat wij door die liefde gedragen
de wereld tot een betere plaats kunnen maken
en iedere mens een mooie toekomst zal zien
in het leven dat U ons schenkt
door Christus onze Heer.

Amen.

Terug