Arsacal
button
button
button
button


Je eigen roeping onderzoeken

maandag aanstelling tot acoliet

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 maart 2017 - 363 woorden

In het weekend van de eerste vasten­zon­dag was er in het semi­na­rie een ori­ën­ta­tie­week­end. De geïn­te­res­seer­den kwamen naar Haar­lem om in de basiliek de Mis mee te maken en daarna in het bis­schops­huis in gesprek te gaan over roe­ping.

Behalve de deel­ne­mers aan het weekend waren ook de ouders, broers en zussen van Mikel Palic erbij aanwe­zig, omdat Mikel op maan­dag 6 maart tij­dens de Wil­li­brord­avond van mgr. Punt de aan­stel­ling tot acoliet zal ont­van­gen. Met zijn familie maakten we een foto. Het maakte het gesprek over roe­ping alleen inte­res­santer. Ik vraag God maar niet te veel op het gebied van roe­ping, zei er één. Ik ben bang dat Hij me iets wijst wat ik helemaal niet leuk vindt. Toch is de weg die je door Hem gewezen krijgt de enige die je echt gelukkig zal maken, ant­woordde ik. Je moet niet bang zijn, Hij zal je niet iets laten doen wat niet bij je past en je niet gelukkig maakt.

Camillus de Lellis was iemand die lange tijd voor zijn roe­ping wegliep, een roe­ping die hij eigen­lijk al had leren kennen toen hij als jonge man met een beenwond in het zie­ken­huis was opgeno­men. Pas jaren later - toen hij weer in dat zie­ken­huis terecht kwam omdat de wond opnieuw begon op te spelen - ging hij zijn roe­ping aan­vaar­den en volgen. Dus vaak geeft Onze Lieve Heer je ook een tweede kans.

Een andere deel­ne­mer was al zeker van zijn roe­ping en was meteen op weg gegaan om zich aan te mel­den bij een semi­na­rie. Maar mis­schien moet je jezelf ook tijd geven om ernaar toe te groeien, jezelf te ver­die­pen en thuis te raken op deze weg... Dat deed hij ook door nu een tijd mee te leven met een reli­gi­euze ge­meen­schap. Weer een ander was zich vol vreugde aan het ver­die­pen in het geloof, had een goede pries­ter en gees­te­lijk leidsman gevon­den en was in de pa­ro­chie actief gewor­den als acoliet.

Vele wegen lei­den ernaar toe dat we de bedoeling van ons leven leren kennen en met een open hart en een verlangen om Gods wil te leren kennen, kom je een heel eind...

Terug