Arsacal
button
button
button
button


Er komt geen vrede als zoveel mensen niet mee kunnen doen

Encycliek Populorum progressio 50 jaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2017 - 915 woorden
Z. Paus Paulus VI
Z. Paus Paulus VI

Op 26 maart aanstaande vieren we de vijf­tigste ver­jaar­dag van de En­cy­cliek Populorum Progressio van de Z. Paus Paulus VI. In het licht van onder meer de vluch­te­lingen­pro­ble­ma­tiek zou deze En­cy­cliek herlezen moeten wor­den. De paus zelf voorspelde dat velen zijn do­cu­ment een ‘utopie’ zou­den vin­den (n. 79). Maar de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio geeft concrete invulling aan dit verlangen naar een meer solidaire wereld door de ‘Humanitaire corridors’.

Kernzin uit het do­cu­ment: ont­wik­ke­ling is de nieuwe naam voor vrede. Juist deze dagen kwam het bericht dat ook Frank­rijk meedoet met het ini­tia­tief van de humanitaire corridors die voor­zien in het screenen van vluch­te­lingen die op een veilige manier in vei­lig­heid wor­den gebracht.

Ont­wik­ke­lingssamen­wer­king

De voor­stel­len van de En­cy­cliek Populorum Progressio waren nogal radicaal. Toch kreeg de En­cy­cliek een breed en warm welkom bij ver­schij­nen al werd de grote lijn van dit schrijven niet in de daad om gezet. Zeker, we zijn in de lijn van Populorum Progressio naar het bijstaan van arme lan­den meer gaan kijken als ‘ont­wik­ke­lingssamen­wer­king’ dan als paternalis­tische hulp aan arme mensen.

Inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit

Maar de wereld­si­tua­tie is nog ver van een inter­na­tio­nale samen­wer­king met een nieuwe rechts­orde en een (ver­ster­king van) uni­ver­seel gezag, zoals de paus voorstelt; de inter­na­tio­nale soli­da­ri­teit die volgens de paus bevor­derd moet wor­den met alle mid­de­len - ook door geld en goe­de­ren te delen en daar zelfs extra belas­tingen voor op te leggen in de rijke lan­den - is ver te zoeken.

Als mensen geen toegang krijgen tot wel­vaart...

Maar wat zeker herken­baar is, zijn de gevolgen die de paus schetst, als we niet tot een eer­lijker ver­de­ling van de wel­vaart komen en alle mensen niet tot dezelfde mid­de­len en moge­lijk­he­den toegang krijgen: versto­ring van de vrede, vluch­te­lingen­stro­men. Als we niet in staat zijn een globale samen­le­ving te scheppen waarin ieder mens mee kan doen, zullen we dan wel in staat zijn de muren hoog genoeg te bouwen om ieder buiten te hou­den die van onze wel­vaart wil profic­te­ren?

Citaten

Tot besluit, enkele kern-citaten uit de En­cy­cliek:

De al te grote eco­no­mische, sociale en culturele onge­lijk­heid tussen de volken, is de oor­zaak van span­ningen en con­flic­ten en levert een groot gevaar op voor de vrede (n. 76).

Deze inter­na­tio­nale samen­wer­king op wereld­ni­veau vereist in­stel­lingen, die haar voor­be­rei­den, ordenen en er lei­ding aan geven om tenslotte te komen tot een nieuwe juri­dische orde, die alge­meen wordt aanvaard (n. 78).

Het ont­wik­ke­lings­werk, onder­no­men in een gemeen­schap­pe­lijke arbeid, zal de volken dichter bij elkaar brengen, wanneer alle bur­gers, vanaf de rege­rings­lei­ders en gezags­dra­gers tot en met de een­vou­digste expert, bezield zijn door broe­der­lijke liefde en het oprechte verlangen koes­te­ren, een uni­ver­se­le wereldbescha­ving op te bouwen. Dan zal een dialoog kunnen beginnen, die als middel­punt heeft niet de producten of de techniek, maar de mens zelf (n. 73).

Staatslie­den, op u rust de plicht, in uw ge­meen­schappen het elan te wekken voor een nauwere wereldsoli­da­ri­teit en de bur­gers ertoe te brengen om de nodige belas­tinghef­fing op hun luxueuze uitgaven te aan­vaar­den ten­ein­de de ont­wik­ke­ling van de volken te bevor­de­ren en de vrede te handhaven (n. 84).

HUMANITAIRE CORRIDORS

Deze week kwam het nieuws dat het ini­tia­tief van Sant’ Egidio tot het inrichten van humanitaire corridors niet alleen door Italië maar nu ook door Frank­rijk is omarmd. Ik ben zo vrij het bericht van Sant’ Egidio uit de nieuws­brief van deze Ge­meen­schap te citeren (de tussenkopjes zijn van mij):

Uit de nieuws­brief van Sant’ Egidio:

“Heuglijk nieuws deze week! Ook in Frank­rijk werd op ini­tia­tief van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio een ‘humanitaire corridor’ geopend voor vluch­te­lingen uit Syrië. De onder­te­kening van het protocol gebeurde op het Elysée in Parijs in aanwe­zig­heid van de Franse presi­dent François Hollande.

Het concept ‘humanitaire corridors’

Voor wie het gemist moest hebben, nog even het een­vou­dige, maar revolutionaire concept: de ‘humanitaire corridor’ is een luchtbrug voor kwets­ba­re oorlogs­vluch­te­lingen uit Syrië, Irak en elders. Vluch­te­lingen wor­den gescreend, krijgen een humanitair visum en wor­den overgevlogen naar het land dat hen wil ont­van­gen. Dat systeem biedt vei­lig­heid aan de vluch­te­lingen - die nu hun leven niet meer moeten riskeren in gammele bootjes op de Mid­del­landse Zee - en aan de ont­van­gende lan­den, die op voor­hand weten wie de mensen zijn die ze toelaten op hun grond­ge­bied om daar asiel aan te vragen.

Verloop van dit project

In Italië wer­den de afgelopen maan­den al hon­der­den vluch­te­lingen­fa­mi­lies op deze manier overgevlogen om een nieuw bestaan in Europa op te volgen en er zullen er nog vele volgen. In Frank­rijk gaat het in eerste instantie om 500 vluch­te­lingen.

Inzet van kerken

Bovendien is het niet de staat, maar zijn het chris­te­lijke kerken en organi­sa­ties die instaan voor de vlucht, de opvang en de be­ge­lei­ding van de vluch­te­lingen. Dat garan­deert een vlotte inschakeling. In Italië verloopt de samen­wer­king met ver­schil­lende pro­tes­tantse kerken, vooral de Waldenzische, en Caritas en in Frank­rijk met de Katho­lie­ke bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Federatie van Pro­tes­tantse kerken en hun res­pec­tie­ve­lijke hulp­orga­ni­sa­ties.

Verdere samen­wer­king

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio hoopt stellig dat dit piloot­pro­ject navol­ging kan vin­den in andere Europese lan­den. Er is alvast in­te­res­se vanuit Spanje en Polen.

Het is bovendien een mooie vorm van oecumene. Andrea Riccardi, stichter van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio, roept op om een Europese oecu­me­nische synode te or­ga­ni­se­ren over de vluch­te­lingenkwestie".

Tot zover het bericht van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Terug