Arsacal
button
button
button
button


St. Joseph en het belang van huisbezoek

Bezoek in Vronesteyn

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017 - 233 woorden
Sint Jozef
Sint Jozef
Vronesteyn
Vronesteyn

Het feest van Sint Joseph werd dit jaar op 20 maart gevierd omdat de eigen­lijke dag, 19 maart, op een zon­dag in de vasten viel. In het centrum Vronesteyn van het bisdom Rotter­dam was ik te gast voor de heilige Mis en een gesprek met de pries­ter­stu­denten.

Twee se­mi­na­risten die aan De Tilten­berg hebben gestu­deerd, voltooien hun oplei­ding aan dit centrum om pries­ter te wor­den van het bisdom Rotter­dam. Het was een goede gelegen­heid om hen weer te ontmoeten.

Tijdens de Mis heb ik ge­spro­ken over Sint Jozef, de vere­ring die hem door de loop van de eeuwen ten deel is gevallen, de pau­se­lijke do­cu­menten Quamquam pluries van Leo XIII (1889) en Re­demp­to­ris Custos van Johannes Paulus II (1989) en het evan­ge­lie van Matteüs waarin Jozef als recht­vaar­dige wordt geschetst. We ston­den stil bij zijn trouw en zijn zorg en bij het feit dat hij zich niet liet meeslepen door zijn emoties toen hij begreeep dat Maria zwanger was maar niet van hem. Op voor­spraak van Sint Jozef hebben we gebede voor de uni­ver­se­le kerk waar­van hij de patroon is.

Na een heer­lijk avondmaal was er nog gelegen­heid om met de se­mi­na­risten in gesprek te gaan, met name hebben we het gehad over het belang van het leggen van contacten en het doen van huis­be­zoek buiten de kring van de mensen die een pries­ter toch al ontmoet, ook al kan hij lang niet ie­der­een bezoeken.

Terug