Arsacal
button
button
button
button


St. Joseph en het belang van huisbezoek

Bezoek in Vronesteyn

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 maart 2017 - 233 woorden
Sint Jozef
Sint Jozef
Vronesteyn
Vronesteyn

Het feest van Sint Joseph werd dit jaar op 20 maart gevierd omdat de eigen­lijke dag, 19 maart, op een zon­dag in de vasten viel. In het centrum Vronesteyn van het bisdom Rotter­dam was ik te gast voor de heilige Mis en een gesprek met de pries­ter­stu­denten.

Twee se­mi­na­risten die aan De Tilten­berg hebben gestu­deerd, voltooien hun oplei­ding aan dit centrum om pries­ter te wor­den van het bisdom Rotter­dam. Het was een goede gelegen­heid om hen weer te ont­moe­ten.

Tijdens de Mis heb ik ge­spro­ken over Sint Jozef, de vere­ring die hem door de loop van de eeuwen ten deel is gevallen, de pau­se­lijke do­cu­menten Quamquam pluries van Leo XIII (1889) en Re­demp­to­ris Custos van Johannes Paulus II (1989) en het evan­ge­lie van Matteüs waarin Jozef als recht­vaar­dige wordt geschetst. We ston­den stil bij zijn trouw en zijn zorg en bij het feit dat hij zich niet liet meeslepen door zijn emoties toen hij begreeep dat Maria zwan­ger was maar niet van hem. Op voor­spraak van Sint Jozef hebben we gebede voor de uni­ver­se­le kerk waar­van hij de patroon is.

Na een heer­lijk avondmaal was er nog gelegen­heid om met de se­mi­na­risten in gesprek te gaan, met name hebben we het gehad over het belang van het leggen van contacten en het doen van huis­be­zoek buiten de kring van de mensen die een pries­ter toch al ontmoet, ook al kan hij lang niet ie­der­een bezoeken.

Terug