Arsacal
button
button
button


Je woord kan een ‘eye-opener’ zijn!

Leden Legioen van Maria vernieuwden hun toewijding

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 26 maart 2017

Op zondag 26 maart - zondag ‘Laetare’, halfvasten - was ik bij de leden van het Legioen van Maria die in de O.L. Vrouwekerk in Amsterdam hun toe­wij­ding vernieuwden tijdens de jaarlijkse Acies-viering die altijd rond het Hoogfeest van Maria Bood­schap wordt gehouden.

Het is ten overstaan van Maria en met de hand op het veldteken dat op de foto is afgebeeld dat de legionairs deze toe­wij­ding vernieuwen om als biddend of actief lid de zending van het Legioen van Maria te vervullen. De Legionairs doen onder meer huisbezoeken en willen door hun woord, hun gebed en voorbeeld de mensen tot Christus brengen.

 

Homilie

Broeders en zusters,

Jezus opent de ogen
van een blindgeboren man.

Opdat ze zullen zien...

Als actieve of biddende leden van het Maria Legioen
hebt U een prachtige en belangrijke taak:
bidden en werken
om mensen tot Christus te brengen.
Wat wij doen of wat wij zeggen
zijn zaadjes die we uitstrooien.
We weten niet wat ervan komt,
alleen: we moeten zaaien.
Zo is het van groot belang
dat jullie, beste leden,
een goed woord spreken,
een woord van geloof, van hoop en liefde.
Het kan zijn
dat door het goede woord dat jullie spreken
de ogen van mensen open gaan
en ze Christus, het licht der wereld,
kunnen zien.
We kunnen de uit­wer­king
van het woord dat we spreken
en het voorbeeld dat we geven,
niet altijd zien,
maar die uit­wer­king is er..

Eye-opener

Als ik terug denk aan mijn eigen leven
en overweeg hoe God mij heeft geleid en gestuurd,
was het ook door allerlei mensen
die vaak heel eenvoudig
me iets hebben gezegd.
Ik was bij­voor­beeld als jongen eens aan het klagen
over iets wat ik had meegemaakt
en wat ik moeilijk vond.
Iemand die dat hoorde
zei me toen: “Heb je Hem er al voor bedankt?”
Dat was een “eye-opener”,
het sloeg in, ik ben het nooit vergeten
en het hielp me om anders te kijken
naar vervelende of moeilijke dingen die me gebeurden.

Vleien?

Soms corrigeert iemand ons of wijst ons ergens op,
dat kan pijnlijk zijn,
toch gaan we erover nadenken
en juist zoiets kan ons meer helpen
dan allerlei vleiende woorden.
Dus, wees niet bang om te spreken,
wees niet bang om het goede zaad te zaaien,
vertrouw dat woorden die we spreken,
ogen kunnen openen voor Jezus,
voor Maria, de Vader, de heilige Geest,
ook al zien we het zelf niet zo direct.

Witter dan sneeuw

We zijn op weg naar Pasen,
op weg om de grote geheimen
van onze verlossing te gaan vieren.
Dit is een tijd van inkeer, van boete
en levens­ver­nieu­wing,
maar ook een tijd van innerlijke vreugde,
want al zijn onze zonden zo rood als scharlaken,
ze zullen witter worden dan sneeuw,
als we ons leven vol vertrouwen
door de handen van de Moeder Gods, Maria,
in Jezus’ handen leggen.

Waaraan heb ik het verdiend?

We hoorden in het evangelie over de blindgeborene
dat de apostelen vroegen:
“Wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders,
dat hij blindgeboren is”,
Dat is de menselijke vraag
die wij ons ook stellen
als ons iets moeilijks overkomt:
“Waaraan heb ik het verdiend
dat mij dit lot moet treffen?”
Maar in feite moeten we ons die vraag meer stellen
bij alle mooie dingen die we mogen beleven:
“Heer, waar heb ik het aan verdiend,
dat U mij dit schenkt,
deze mooie dag, deze genade”.
Ja, laten we God vaak danken
voor al wat Hij ons heeft gegeven
en Hem vragen dat we er werkelijk
een goed oog voor mogen hebben
om Gods gaven in ons leven te kunnen ontdekken.
Probeer zelf te leven in dank­baar­heid,
dan kan ons leven meer vruchten dragen
en laten we door onze woorden en daden
met Gods hulp de ogen van anderen openen
om dankbaar Gods gaven te zien.

we zijn al verlost

Die blindgeborene had het niet te danken
aan een per­soon­lijke zonde van hemzelf of zijn ouders,
maar hij is een beeld van de mensheid
die ondergedompeld is in een gebroken situatie
door de wet van de zonde,
door de erfschuld,
waardoor wij allemaal onder gebrokenheid
moeten zuchten.
Maar ons menselijk bestaan
ís al ten goede gekeerd,
de vijand, de duivel is al overwonnen,
de verlossing heeft al plaats gevonden,
het laatste woord is niet aan dood en duisternis,
maar aan de verrijzenis en het licht,
waarin wij na dit aardse leven
mogen wonen.
Dat is het mooie uitzicht dat we zien,
dat is het licht dat we anderen mogen geven:
we zijn verlost!

Ergens op het platte­land

Gisteren was het 25 maart,
Hoogfeest van de aankondiging van de Heer,
Maria Bood­schap,
het nieuwe begin, dat Jezus ons bracht,
is gekomen door het ja-woord van een vrouw,
uitgesproken ergens in een simpel huisje
op het platte­land van Palestina.

Maria's voorbeeld

Beste leden van het Maria-Legioen,
Onze Moeder Maria is ons grote voorbeeld:
eenvoud, gehoorzaamheid aan Gods wil,
trouw en volharding, doorzettings­ver­mogen
zijn allemaal kenmerken
van het leven van de Moeder van God.
Bovendien zien we haar biddend
samen met de apostelen,
wachtend op de komst van de heilige Geest.
Laten we op haar voorspraak vragen
dat we trouw en energiek
het goede zaad blijven zaaien
opdat vele ogen geopend mogen worden
voor Jezus, onze Verlosser.
AMEN

Terug