Arsacal
button
button
button
button


Je woord kan een ‘eye-opener’ zijn!

Leden Legioen van Maria vernieuwden hun toewijding

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 maart 2017 - 856 woorden

Op zon­dag 26 maart - zon­dag ‘Laetare’, halfvasten - was ik bij de leden van het Legioen van Maria die in de O.L. Vrouwe­kerk in Am­ster­dam hun toe­wij­ding vernieuw­den tij­dens de jaar­lijkse Acies-vie­ring die altijd rond het Hoog­feest van Maria Bood­schap wordt gehou­den.

Het is ten overstaan van Maria en met de hand op het veld­te­ken dat op de foto is afge­beeld dat de legionairs deze toe­wij­ding vernieuwen om als bid­dend of actief lid de zen­ding van het Legioen van Maria te vervullen. De Legionairs doen onder meer huis­be­zoeken en willen door hun woord, hun gebed en voor­beeld de mensen tot Christus brengen.

 

Homilie

Broe­ders en zusters,

Jezus opent de ogen
van een blind­ge­bo­ren man.

Opdat ze zullen zien...

Als actieve of bid­dende leden van het Maria Legioen
hebt U een prach­tige en be­lang­rijke taak:
bid­den en werken
om mensen tot Christus te brengen.
Wat wij doen of wat wij zeggen
zijn zaadjes die we uitstrooien.
We weten niet wat ervan komt,
alleen: we moeten zaaien.
Zo is het van groot belang
dat jullie, beste leden,
een goed woord spreken,
een woord van geloof, van hoop en liefde.
Het kan zijn
dat door het goede woord dat jullie spreken
de ogen van mensen open gaan
en ze Christus, het licht der wereld,
kunnen zien.
We kunnen de uit­wer­king
van het woord dat we spreken
en het voor­beeld dat we geven,
niet altijd zien,
maar die uit­wer­king is er..

Eye-opener

Als ik terug denk aan mijn eigen leven
en overweeg hoe God mij heeft geleid en gestuurd,
was het ook door allerlei mensen
die vaak heel een­vou­dig
me iets hebben gezegd.
Ik was bij­voor­beeld als jongen eens aan het klagen
over iets wat ik had mee­ge­maakt
en wat ik moei­lijk vond.
Iemand die dat hoorde
zei me toen: “Heb je Hem er al voor bedankt?”
Dat was een “eye-opener”,
het sloeg in, ik ben het nooit vergeten
en het hielp me om anders te kijken
naar vervelende of moei­lijke dingen die me gebeur­den.

Vleien?

Soms corri­geert iemand ons of wijst ons ergens op,
dat kan pijn­lijk zijn,
toch gaan we erover nadenken
en juist zoiets kan ons meer helpen
dan allerlei vleiende woor­den.
Dus, wees niet bang om te spreken,
wees niet bang om het goede zaad te zaaien,
ver­trouw dat woor­den die we spreken,
ogen kunnen openen voor Jezus,
voor Maria, de Vader, de heilige Geest,
ook al zien we het zelf niet zo direct.

Witter dan sneeuw

We zijn op weg naar Pasen,
op weg om de grote geheimen
van onze verlos­sing te gaan vieren.
Dit is een tijd van inkeer, van boete
en levens­ver­nieu­wing,
maar ook een tijd van inner­lijke vreugde,
want al zijn onze zon­den zo rood als scharlaken,
ze zullen witter wor­den dan sneeuw,
als we ons leven vol ver­trouwen
door de han­den van de Moeder Gods, Maria,
in Jezus’ han­den leggen.

Waaraan heb ik het ver­diend?

We hoor­den in het evan­ge­lie over de blind­ge­bo­rene
dat de apos­te­len vroegen:
“Wie heeft gezon­digd, hij­zelf of zijn ouders,
dat hij blind­ge­bo­ren is”,
Dat is de men­se­lijke vraag
die wij ons ook stellen
als ons iets moei­lijks over­komt:
“Waaraan heb ik het ver­diend
dat mij dit lot moet treffen?”
Maar in feite moeten we ons die vraag meer stellen
bij alle mooie dingen die we mogen beleven:
“Heer, waar heb ik het aan ver­diend,
dat U mij dit schenkt,
deze mooie dag, deze genade”.
Ja, laten we God vaak danken
voor al wat Hij ons heeft gegeven
en Hem vragen dat we er wer­ke­lijk
een goed oog voor mogen hebben
om Gods gaven in ons leven te kunnen ont­dek­ken.
Probeer zelf te leven in dank­baar­heid,
dan kan ons leven meer vruchten dragen
en laten we door onze woor­den en daden
met Gods hulp de ogen van anderen openen
om dank­baar Gods gaven te zien.

we zijn al verlost

Die blind­ge­bo­rene had het niet te danken
aan een per­soon­lijke zonde van hem­zelf of zijn ouders,
maar hij is een beeld van de mens­heid
die ondergedom­peld is in een gebroken situatie
door de wet van de zonde,
door de erfschuld,
waardoor wij allemaal onder gebroken­heid
moeten zuchten.
Maar ons men­se­lijk bestaan
ís al ten goede gekeerd,
de vijand, de duivel is al overwonnen,
de verlos­sing heeft al plaats gevon­den,
het laatste woord is niet aan dood en duisternis,
maar aan de ver­rij­ze­nis en het licht,
waarin wij na dit aardse leven
mogen wonen.
Dat is het mooie uit­zicht dat we zien,
dat is het licht dat we anderen mogen geven:
we zijn verlost!

Ergens op het plat­te­land

Gisteren was het 25 maart,
Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer,
Maria Bood­schap,
het nieuwe begin, dat Jezus ons bracht,
is geko­men door het ja-woord van een vrouw,
uit­ge­spro­ken ergens in een simpel huisje
op het plat­te­land van Palestina.

Maria's voor­beeld

Beste leden van het Maria-Legioen,
Onze Moeder Maria is ons grote voor­beeld:
eenvoud, ge­hoor­zaam­heid aan Gods wil,
trouw en volhar­ding, door­zet­tings­ver­mo­gen
zijn allemaal kenmerken
van het leven van de Moeder van God.
Bovendien zien we haar bid­dend
samen met de apos­te­len,
wachtend op de komst van de heilige Geest.
Laten we op haar voor­spraak vragen
dat we trouw en energiek
het goede zaad blijven zaaien
opdat vele ogen geopend mogen wor­den
voor Jezus, onze Ver­los­ser.
AMEN

Terug