Arsacal
button
button
button
button


Hoe krijgen we ouders betrokken bij katholiek onderwijs?

Een ‘community’ voor ouders

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 april 2017 - 328 woorden
Presentatie van de community
Presentatie van de community

Donder­dag 6 april was ik in Woer­den bij de lance­ring van een community voor wie als ouders betrokken zijn bij katho­lie­ke scholen. Dit project vanuit Verus wil het gesprek tussen school en ouders sti­mu­leren want dat is be­lang­rijk voor katho­liek onder­wijs.

Het concept van katho­liek onder­wijs onder­streept het persoons­ge­richte en vormende karakter van het onder­wijs vanuit een katho­lie­ke iden­ti­teit. Alleen al om deze reden is de be­trok­ken­heid van ouders bij de school cruciaal: zij zijn de eerste opvoe­ders, hun kin­de­ren zijn aan hun zorgen toe­ver­trouwd; de school geeft - om zo te zeggen - een helpende hand aan de ouders. Allke reden dus om die be­trok­ken­heid van ouders bij de school te sti­mu­leren.

De bij­een­komst bij Verus was een ver­volg op een ont­moe­ting op 12 maart 2016 in het bis­schops­huis in Haar­lem (toen nog aan de Nieuwe Gracht), toen op uit­no­di­ging van de Stich­ting NKO en mij­zelf. Daarna is NKO met Verus, de vereni­ging voor katho­liek en chris­te­lijk onder­wijs, ver­der gegaan om tot een nieuw ini­tia­tief te komen.

Maar wat willen de ouders? Wat vin­den zij van belang in een katho­lie­ke school? Op de bij­een­komst bij Verus, die door Verus-mede­wer­ker Pieter Gerrits werd geleid, werd die vraag beant­woord door dr. Toke Elshof, universitair docent kateche­tiek aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg en aan Bovendonk, vanuit een nog lopend onder­zoek. Ik wil daarover inhou­de­lijk nog niets schrijven omdat dr. Elshof dit onder­zoek nog gaat afron­den en publiceren, maar ik vond de eerste re­sul­taten inte­res­sant en hoop­ge­vend.

Monica Neomagus en Pieter Gerrits die aan de community werken willen die gaan invullen met inte­res­sante blogs van ouders, leraren en andere des­kun­digen, met praktijk­ver­halen over succes­vol partner­schap tussen ouders en school, op het gebied van katho­lie­ke iden­ti­teit en van andere be­lang­rijke on­der­wer­pen, met links, berichten e.d. Deelname aan de community katho­lie­ke­ou­ders.nl en ouders­vankatho­lie­ke­scho­len.nl gebeurt op uit­no­di­ging'; het is de hoop en de bedoeling om ouders en school te verbin­den en in die verbin­ding ook een impuls te geven aan de katho­lie­ke iden­ti­teit. 

Terug