Arsacal
button
button
button
button


Wereldjongerendag in Wieringerwerf

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 april 2017 - 272 woorden
Dit spel had iets te maken met de H. Laurentius!
Dit spel had iets te maken met de H. Laurentius!
Wereldjongerendag in Wieringerwerf
De palmpaasstokken staan klaar
De palmpaasstokken staan klaar

Wereld­jon­ge­ren­dag wordt ieder jaar overal op Palm­zon­dag gevierd. In het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gebeurde dat in Wie­rin­ger­werf. Na een fees­te­lij­ke Mis was er met en door de jon­ge­ren een pro­gram­ma op ver­schil­lende plekken in het dorp.

De dag begon met een Eucha­ris­tie in een goedgevulde Christus Koning­kerk, die ik samen met de jarige pries­ter van de regio, Ignas Tilma, heb gevierd. Er was veel ruimte voor kin­de­ren: het kin­der­koor zong, kin­de­ren en jon­ge­ren lazen en de kin­de­ren liepen met hun palmpaasstokken mee in de pro­ces­sie. De preek was voor alle leeftij­den en werd geïllustreerd door een groot kruis dat door jon­ge­ren werd binnen­ge­dragen en naast de ambo werd geplaatst; daarop wer­den het kwaad en het leed van de wereld - benoemd op kaartjes - beves­tigd. Terwijl de preek zich ont­wik­kelde wer­den op al dat lij­den en dat kwaad harten beves­tigd: Gods liefde is op aarde ver­sche­nen, Hij heeft ons verlost en in het leed en het kwaad staat Hij naast ons.

Na de vie­ring ging het pro­gram­ma voor de jon­ge­ren ver­der met een lunch, spelen - ‘holy games’ - op ver­schil­lende plaatsen in het dorp rond de kerk (elk spel geleid door een als heilige verklede jon­gere, had betrek­king op het leven van de be­tref­fen­de heilige). Daarna volgde een lezing door Herman van Veelen, die deel uitmaakt van de ge­meen­schap van het Jeanette Noëlhuis, waar chris­te­nen sa­men­le­ven met asiel­zoe­kers zon­der status vanuit de geest van ‘Catholic Worker’ en dat is gesticht door de zeer onconventionele bekeer­linge en dienares Gods Dorothy Day.

Al met al was het weer een mooie jon­ge­ren­dag, met veel mooi zonnig weer.

Terug