Arsacal
button
button
button
button


Het bisdom kwam samen voor de Chrismamis

In Haarlemse kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 13 april 2017 - 338 woorden
Met een groep vormelingen op de foto
Met een groep vormelingen op de foto
De kathedraal begint zich te vullen, een kwartier voor de Mis
De kathedraal begint zich te vullen, een kwartier voor de Mis
De priesters en diakens kleden zich voor de liturgie
De priesters en diakens kleden zich voor de liturgie

Woens­dag­avond 12 april vond in de Haar­lemse Sint Bavo­kathe­draal de jaar­lijkse Chrisma­mis plaats, waarin de heilige oliën wor­den gewijd die bij de bedie­ning van de sacra­menten wor­den gebruikt en waarin de pries­ters en diakens de beloften van hun wij­ding vernieuwen. Uit heel het bisdom waren velen geko­men.

Ongeveer 85 pries­ters waren aanwe­zig, meer dan twin­tig diakens uit het bisdom en een bijna even grote groep diakens en andere aal­moe­ze­niers uit het militair or­di­na­ri­aat. De bis­schop grapte dat hij niet eens geweten had dat we zoveel pries­ters en diakens in het bisdom had­den. Op een enkeling na con­ce­le­breer­den de pries­ters bij de Eucha­ris­tie­vie­ring en beloof­den opnieuw trouw hun dienst­werk te vervullen, zoals zij dat ook bij hun pries­terwi­ding had­den gedaan. Ook voor de diakens was een wij­dings­be­lof­te ingelast.

Onder de con­cele­branten waren behalve mij­zelf mgr. Jan van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop, mgr. Alfons Wool­derink, vica­ris-generaal van het militair or­di­na­ri­aat, mgr. Christian van der Ploeg, de regio­naal vica­ris van het Opus Dei, Vader Abt Gerard Mathijsen van de abdij van Egmond (vergezeld door een heel aantal van de nieuwe roe­pingen van de abdij) en de dekens.

De kerk was gevuld met veel ver­te­gen­woor­digers van de pa­ro­chies die na de Mis de heilige Oliën kwamen ophalen en veel vor­me­lin­gen, die ook de lezingen verrichtten. De olie van de geloofs­leer­lingen werd naar voren gebracht door twee mensen die in de Paas­nacht gedoopt zullen wor­den.

Na de fees­te­lij­ke Mis waarin mgr. Jozef Punt opriep om juist in deze tijd ons geloof met nieuw vuur te beleven en waarin ook gebe­den werd voor de slacht­of­fers van de ver­schil­lende aan­slagen van de laatste tijd, in het bij­zon­der voor de Koptische chris­te­nen, had ik gelegen­heid om ver­schil­lende groepen vor­me­lin­gen te begroeten die naar de ka­the­draal waren geko­men om mee te maken hoe het Chrisma voor het vormsel werd gewijd.

In het bis­schops­huis was er na afloop van de Mis een gezellige ont­moe­ting voor de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en aal­moe­ze­niers, want op deze dag wordt ook de in­stel­ling (op Witte Donder­dag) van het pries­ter­schap gevierd.

Terug