Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe bisdombedevaart in mei 2018

We gaan naar Assisi!

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 13 april 2017 - 138 woorden
beeld van de bisdombedevaart naar Rome in 2015
beeld van de bisdombedevaart naar Rome in 2015

Tijdens de Chrisma­mis in de ka­the­draal heeft de bis­schop, mgr. Jozef Punt, na de goede erva­ring met de reis naar Rome in 2015, een nieuwe bisdom­bede­vaart aan­ge­kon­digd voor de mei­va­kan­tie van 2018. Dit keer zal de reis naar Assisi gaan, de stad van Sint Fran­cis­cus.

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is al meer in­for­ma­tie te vin­den. Het wordt een bede­vaart met ver­schil­lende moge­lijk­he­den (bus of vliegtuig) en ver­schil­lende pro­gram­ma’s (voor tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen is er een aan­ge­past pro­gram­ma).

Assisi is een prach­tig mid­del­eeuws stadje met een mooie omge­ving, waar je ook heer­lijk kunt wan­de­len. Vanuit Assisi liggen bovendien allerlei bij­zon­dere bestem­mingen onder handbereik, zoals Perugia en Alverna. Doordat de uitvalsbasis Assisi tame­lijk kleinschalig is, zal het voor de bede­vaart­gan­gers een mooie plaats van ont­moe­ting met elkaar kunnen zijn. Bin­nen­kort zullen meer pro­gram­ma-onder­de­len bekend wor­den gemaakt.

Terug