Arsacal
button
button
button
button


Draag het niet alleen...

Kruiswegwandeling in Volendam

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2017 - 366 woorden
Doornenkroon in de Mariakerk in Volendam
Doornenkroon in de Mariakerk in Volendam
Draag het niet alleen...

Goede Vrij­dag is wel een heel bij­zon­dere dag, de dag van het offer voor onze verlos­sing. We leven met Jezus’ lij­den mee door het vasten en de ont­hou­ding die bij deze dag horen, door de kruis­weg en de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid met lij­dens­ver­haal en kruis­ver­ering.

De Goede Vrij­dag­plech­tig­heid heb ik in de Maria­kerk in Volen­dam gevierd. Daar is in de Vasten­tijd en tot en met tweede Paas­dag een kruis­weg­wan­de­ling te doen met in­spi­re­rende teksten die bij het VVV te krijgen zijn, aan de hand van de oude kruis­wegs­ta­ties van het Kruis­punt.

Homilie

Het is volbracht!

Niet aan de kant...

We hebben Jezus zojuist
op Zijn lij­densweg gevolgd;
het is iets droevigs,
het is treurig dat Hem dit moest over­ko­men
en tege­lijk is het mooi te bedenken
dat Jezus dit uit liefde voor ons doet,
dat dit lij­den ons verlost
en dat God op deze wijze
naast al die mensen in de wereld
is gaan staan
die lij­den moeten onder­gaan.
Wij vragen: “Waarom?”,
maar Hij zwijgt en draagt het kruis
voor ons en met ons.
We vin­den het kruis best moei­lijk,
zeker als dat op onze weg komt.
Toch moeten we niet aan de kant blijven staan
maar dat kruis liever met Jezus dragen.

Kruis­weg­wan­de­ling

In Volen­dam kan tot en met tweede Paas­dag
de kruis­weg­wan­de­ling nog gelopen wor­den.
Dat is de moeite waard.
Het mooie van die wan­de­ling is
dat de staties van de kruis­weg
zich door het hele dorp bevin­den
en dat er eigen­tijdse, in­spi­re­rende teksten
bij wor­den gegeven.
Zo is de kruis­weg van Jezus
met het gewone, dage­lijkse leven van nu verbon­den.
Dat zegt ons: mens, waar je ook gaat,
waar je je ook bevindt,
hoe oud of jong je ook bent,
het kruis kan op je weg komen,
het is een onder­deel van ons leven.

Draag het niet alleen

Draag het niet alleen!
Draag het met liefde­volle naasten om je heen, zeker,
het is heel be­lang­rijk dat we elkaar bijstaan,
maar draag het ook met Jezus,
die je kracht en troost zal geven
en die je helpt om iets van een zin of bete­ke­nis
te gaan ont­dek­ken
in wat je over­komt.
Als we straks het kruis gaan vereren,
vraag dan kracht naar kruis,
naar het kruis dat jezelf moet dragen
en dat we het in ver­bon­den­heid met Jezus zullen dragen.

Terug