Arsacal
button
button
button
button


Bij de zusters van moeder Teresa...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 april 2017 - 167 woorden

De zusters van Moeder Teresa - offi­cieel: de Mis­sio­na­rissen van de Naasten­liefde - doen in stilte veel goed werk. Zij geven katechese, bij­voor­beeld aan geloofs­leer­lingen, maar veel meer bekend zijn zij voor hun werk voor de armsten der armen. In Am­ster­dam, mocht ik dat op Paas­zon­dag­mid­dag weer meemaken.

Aller­eerst hebben we de heilige Eucha­ris­tie gevierd met de zusters en de mensen die met de zusters verbon­den zijn. Daarna wer­den de gasten aan tafel ont­van­gen: mensen die dakloos zijn of het niet breed hebben, krijgen een heer­lijke maal­tijd en op deze Paas­dag ook een cadeautje. Zusters en vrij­wil­li­gers serveer­den de gerechten en ook ik mocht daarbij helpen. Som­mi­ge zusters ken ik al heel lang, hoewel ze vaak ver­plaatst wor­den. Er zijn bij­voor­beeld zusters bij die vroe­ger ook al eens in Neder­land zijn geweest in de commu­ni­teiten van de Egelan­tiersstrtaat in Am­ster­dam of de ’s Graven­dijkwal in Rotter­dam, waar ik vroe­ger als pastoor met jon­ge­ren uit de pa­ro­chie af en toe kwam helpen (voor jon­ge­ren een goede erva­ring).

Terug