Arsacal
button
button
button
button


Mr. Dick Wijte officier in de orde van Oranje Nassau

Geridderd in Zeist

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 april 2017 - 218 woorden
Mr. Dick Wijte - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Mr. Dick Wijte - Officier in de Orde van Oranje Nassau
Uitreiking van de onderscheiding aan de heer Wijte
Uitreiking van de onderscheiding aan de heer Wijte

Op woens­dag 26 april was ik aanwe­zig bij het uitreiken van ko­nin­klij­ke onder­schei­dingen in de ge­meen­te Zeist. Bij deze gelegen­heid werd mr. Dick Wijte bij be­vor­de­ring Officier in de orde van Oranje Nassau. Van harte fe­li­ci­te­ren we hem en na­tuur­lijk ook al die andere gedecoreer­den die een lintje hebben ont­van­gen bij deze Konings­dag.

Theodorus Edmond Maria Wijte (* 14 no­vem­ber 1947) is op vele terreinen actief. Nadat hij burge­mees­ter van Budel en IJsselstein was geweest, werd hij voor­zit­ter van het VKO, de Vereni­ging voor Katho­liek Onder­wijs die is samen gegaan met Verus, en waar­ne­mend voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad. Met name in die hoe­da­nig­heid heb ik veel met hem mogen samen­wer­ken. Daar­naast was en is hij actief in de recht­spraak, als pen­ning­mees­ter van het Verband van katho­lie­ke Maaschappe­lijke Organi­sa­ties (VKMO) en heeft hij een be­lang­rijke rol gespeeld in het ontstaan van het Natio­naal Park de Heuvelrug. Hij behoort tot de Ridders van het H. Graf.

Momenteel is de heer Wijte onder meer pen­ning­mees­ter van de bin­nen­stads­paro­chie van Am­ster­dam, waar de St. Nicolaas­basi­liek, de Papegaai (HH. Petrus en Paulus) en de kapel van het Begijnhof (HH. Johannes en Ursula) onder vallen.

De burge­mees­ter van Zeist, de heer Koos Janssen, wist op bui­ten­ge­woon gees­tige en harte­lijke wijze de ver­diensten van de heer Wijte en de andere gede4coreer­den in het licht te stellen.

Terug