Arsacal
button
button
button
button


Maria, moeder van ons allemaal

Inspiratieboekje aan begin van de Meimaand

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 april 2017 - 161 woorden

Vlak voor het begin van de Meimaand, kreeg ik op 29 april, door sa­men­stel­ler Liesbeth van Gool, het pas ver­sche­nen in­spi­ra­tie­boekje “Maria, moe­der van ons allemaal” overhan­digd, met “gedachten, gedichten en verhalen van mensen over hun Maria”.

De onderti­tel laat al zien dat het een beetje aansluit bij het TV-pro­gram­ma ‘Mijn Maria’. Het boekje van uit­ge­ve­rij Adveniat bevat inter­views met mensen over bede­vaart­plaatsen en hun erva­ring met Maria; er wordt in­for­ma­tie gegeven over wie Maria is, over enkele goedge­keurde ver­schij­ningen, de rozen­krans, de Maria-ten­toon­stel­ling in het Catha­rij­neconvent, en over minstens één bede­vaart­plaats uit ieder bisdom.

Mgr. Herman Woorst schreef een voor­woord als bede­vaart­re­fe­rent. Het is aan­trek­ke­lijk vorm gegeven en bedoeld voor brede versprei­ding. Van eer­dere deeltjes uit de serie, bij­voor­beeld over Moeder Teresa en de Vasten, zijn met mede­wer­king van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) en de Vas­ten­ac­tie vele duizen­den exemplaren verspreid.

Maria, moe­der van ons allemaal is te be­stel­len via www.adveniat.nl

Terug