Arsacal
button
button
button
button


Joden en katholieken staan voor dezelfde uitdagingen

verklaring orthodoxe rabbijnen over christendom gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 2 mei 2017 - 451 woorden
Groepsfoto van de Nederlandse deelnemers
Groepsfoto van de Nederlandse deelnemers
Joden en katholieken staan voor dezelfde uitdagingen
Joden en katholieken staan voor dezelfde uitdagingen

In het ver­volg van de ont­moe­ting tussen Joden en katho­lie­ken in het heilig Land groeide de broe­der­lijke ver­bon­den­heid. En we staan voor dezelfde problemen. Ruim 50 Orthodoxe rabbijnen sig­na­le­ren in een ver­kla­ring de ver­an­der­de ver­hou­dingen en verklaren: chris­ten­dom is door God gewild.

De Neder­landse dele­ga­tie op deze ont­moe­ting mag er zijn: opperrabbijn Jacobs is er, evenals rabbijnen Heintz (Utrecht en ge­van­ge­nis­pas­to­raat) en Cohen (onlangs be­gon­nen in Maastricht), rabbijn Sebbag (leger en Amossjoel in Am­ster­dam) en de bekende Maastrichte­naar Benoit Wesley. Daar­naast zijn er ver­te­gen­woor­digers van de Neo­ca­te­chu­me­nale weg en ikzelf als bis­schop. 

Op dins­dag­mid­dag 2 mei werd de ver­kla­ring ge­pre­sen­teerd van ruim vijf­tig orthodoxe rabbijnen over het chris­ten­dom, waarin waar­de­rend wordt ge­spro­ken over de zeer ver­an­der­de ver­hou­dingen tot de katho­lie­ke kerk sinds de ver­kla­ring Nostra Aetate van het tweede Vati­caans concilie. In de ver­kla­ring van de rabbijnen wordt erkend dat het chris­ten­dom door God gewild is en een geschenk is aan de volkeren, dat chris­te­nen en Joden veel gemeen­schap­pe­lijk hebben, dat de ver­schil­lend niet gebaga­telliseerd moeten wor­den, maar dat we allen moeten streven naar onvoor­waar­de­lijke liefde en hei­lig­heid. Ini­tia­tiefnemers zijn een drietal rabbijnen uit Duits­land, Israel en de VS, in verbin­ding met rabbijn David Rosen.

Op dezelfde dins­dag­mid­dag werd ook Carmen Hernandez her­dacht, de vorig jaar gestorven, mede- ini­tia­tiefnemer van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg, die een bij­zon­dere liefde had voor het Joodse volk.

Woens­dag­och­tend zijn de deel­ne­mers met elkaar in gesprek gegaan rond de grote thema's waar we ge­za­men­lijk voor staan zoals de seculari­sa­tie en het door­ge­ven van het geloof aan de volgende gene­ra­tie.In de mid­dag werd uit een zestal van de bijna der­tig gespreks­groepen gerappor­teerd over de on­der­lin­ge gesprekken en daaruit bleek niet alleen een grote broe­der­lijk­heid maar ook veel overeenstem­ming in het on­der­schei­den van de problemen van onze samen­le­ving en de wijze om daar­mee om te gaan. Duide­lijk bleek bij­voor­beeld de waarde die door Joden en katho­lie­ken werd toegekend aan de opvoe­ding en met name het gesprek en het reserveren van tijd in het gezin voor momenten waarop de waar­den van het leven aan de orde kunnen komen. Duide­lijker dan dat tevoren voor me was, werd me dat niet alle ge­meen­schappen die zich Joods noemen dezelfde uitgangs­pun­ten delen. Inhou­de­lijk liggen de grotere over­een­kom­sten met degenen die zich te­gen­woor­dig wel "orthodox" noemen. Bij alle variëteit die ook bij hen te vin­den is, trof me de trouw aanTorah en natuurwet, aan het gebed en het bestaan van God en het verbond. Opperrabbijn Jacobs, die net als ik, die avond moest ver­trek­ken, sprak aan het einde van de bij­een­komst een afsacheids­woord waarin hij deze gemeen­schap­pe­lijke uitgangs­pun­ten bena­drukte.

De woens­dag­avond werd af­ge­slo­ten met het Joods avond­ge­bed en daarna zang en dans rond een vuur dat voor het Domus Galilaeae was aan­ge­legd.

 

Terug