Arsacal
button
button
button
button


Het officialaat: als een huwelijk stuk loopt...

Mgr. Martin de Groot wordt ‘promotor iustitiae’

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 mei 2017 - 454 woorden
Officiaal dr. André van den Hout
Officiaal dr. André van den Hout

Op woens­dag 10 mei kwamen de mede­wer­kers van het Offi­cia­laat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bij elkaar voor een ont­moe­ting en om de be­lang­rijke taak waar zij voor staan te bespreken. Paus Fran­cis­cus heeft veel nadruk gelegd op het belang van zo’n Officalaat dat kijkt naar de moge­lijke nie­tig­heid van zo’n huwe­lijk. De pro­ce­dure geeft inzicht in de waar­heid en werkt helend.

In­for­ma­tie is in te winnen via het se­cre­ta­riaat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Langs die weg kan men ook contact opnemen met het Officalaat. 

Keer op keer blijkt dat mensen vaak maar gedeelte­lijk inzicht hebben in wat er mis is gegaan met hun verbroken relatie. Soms hebben mensen er moeite mee om terug te kijken, maar wie het doet met de mede­wer­ker van het offi­cia­laat krijgt meestal meer inzicht en wordt erdoor geholpen om het verle­den te ver­werken en de toe­komst met meer ver­trouwen in te gaan. Het doel van de pro­ce­dure voor het offi­cia­laat is na te gaan of het huwe­lijk mis­schien niet gel­dig is gesloten. Dat kan om veel ver­schil­lende redenen zo zijn, onvolwassen­heid en oneigen­lijke motieven kunnen een rol hebben gespeeld of een niet voldoende gerijpt onder­schei­dings­ver­mo­gen. Psy­chi­sche redenen zijn in vele gevallen oor­zaak van de nie­tig­heid.

De pro­ce­dure voor de ker­ke­lijke recht­bank, zoals het offi­cia­laat ook wordt genoemd, biedt de gelo­vi­gen moge­lijk­heid de gel­dig­heid van hun huwe­lijk te laten onder­zoeken en moge­lijk een nieuw ker­ke­lijk huwe­lijk aan te gaan. De naam ‘ker­ke­lijke recht­bank’ is mis­schien enigszins mislei­dend: degene die een beroep doet op het offi­cia­laat komt niet voor een recht­bank te staan, maar heeft gesprekken met een des­kun­dige mede­wer­ker, vaak de officiaal zelf. ‘Recht­bank’ slaat op de vorm waarin de pro­ce­dure gegoten is: er is een aankla­ger en een verde­diger van de huwe­lijks­band en rechters die con­sta­te­ren of de nie­tig­heid van het huwe­lijk vast staat of niet.

Deze pro­ce­dure is door de her­zie­ning van paus Fran­cis­cus (Motu Proprio Mitis Iudex) aanmer­ke­lijk ver­een­vou­digd en het pas­to­rale karakter ervan is in het licht gesteld.

Het offi­cia­laat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is de gewone recht­bank voor het eigen bisdom en beroeps­recht­bank voor de meeste andere bis­dom­men in Neder­land. Officiaal (Gerechtsvica­ris, lei­der van het Offi­cia­laat) is de pries­ter dr. André van den Hout.

Op deze bij­een­komst werd mgr. drs. Martin de Groot harte­lijk welkom geheten als nieuwe ‘promotor iustitae’. Mgr. De Groot is meer dan veer­tig jaar bij het offi­cia­laat betrokken geweest, waar­van lange tijd als officiaal. Nu heeft hij opnieuw een kleine taak op zich geno­men, die vergeleken kan wor­den met die van ‘open­baar aankla­ger’, iemand die actie moet onder­ne­men als er publieke mis­drij­ven of mis­toe­stan­den aan de orde zijn (vgl. cc. 1430-1431 van het ker­ke­lijk wet­boek Codex Iuris Canonici)

Terug