Arsacal
button
button
button


Het officialaat: als een huwelijk stuk loopt...

Mgr. Martin de Groot wordt ‘promotor iustitiae’

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 10 mei 2017
Officiaal dr. André van den Hout
Officiaal dr. André van den Hout

Op woens­dag 10 mei kwamen de mede­wer­kers van het Officialaat van het bisdom Haarlem-Amster­dam bij elkaar voor een ont­moe­ting en om de be­lang­rijke taak waar zij voor staan te bespreken. Paus Fran­cis­cus heeft veel nadruk gelegd op het belang van zo’n Officalaat dat kijkt naar de mogelijke nietig­heid van zo’n huwelijk. De pro­ce­dure geeft inzicht in de waar­heid en werkt helend.

In­for­ma­tie is in te winnen via het secretariaat van het bisdom Haarlem-Amster­dam. Langs die weg kan men ook contact opnemen met het Officalaat. 

Keer op keer blijkt dat mensen vaak maar gedeeltelijk inzicht hebben in wat er mis is gegaan met hun verbroken relatie. Soms hebben mensen er moeite mee om terug te kijken, maar wie het doet met de mede­wer­ker van het officialaat krijgt meestal meer inzicht en wordt erdoor geholpen om het verleden te ver­werken en de toekomst met meer vertrouwen in te gaan. Het doel van de pro­ce­dure voor het officialaat is na te gaan of het huwelijk misschien niet geldig is gesloten. Dat kan om veel ver­schil­lende redenen zo zijn, onvolwassen­heid en oneigen­lijke motieven kunnen een rol hebben gespeeld of een niet voldoende gerijpt on­der­schei­dings­ver­mo­gen. Psychische redenen zijn in vele gevallen oorzaak van de nietig­heid.

De pro­ce­dure voor de ker­ke­lijke recht­bank, zoals het officialaat ook wordt genoemd, biedt de gelo­vi­gen moge­lijk­heid de geldig­heid van hun huwelijk te laten onder­zoeken en mogelijk een nieuw ker­ke­lijk huwelijk aan te gaan. De naam ‘ker­ke­lijke recht­bank’ is misschien enigszins misleidend: degene die een beroep doet op het officialaat komt niet voor een recht­bank te staan, maar heeft gesprekken met een deskundige mede­wer­ker, vaak de officiaal zelf. ‘Recht­bank’ slaat op de vorm waarin de pro­ce­dure gegoten is: er is een aanklager en een verdediger van de huwelijksband en rechters die con­sta­te­ren of de nietig­heid van het huwelijk vast staat of niet.

Deze pro­ce­dure is door de herziening van paus Fran­cis­cus (Motu Proprio Mitis Iudex) aanmer­ke­lijk ver­een­vou­digd en het pas­to­rale karakter ervan is in het licht gesteld.

Het officialaat van het bisdom Haarlem-Amster­dam is de gewone recht­bank voor het eigen bisdom en beroeps­recht­bank voor de meeste andere bis­dom­men in Neder­land. Officiaal (Gerechtsvicaris, leider van het Officialaat) is de priester dr. André van den Hout.

Op deze bij­een­komst werd mgr. drs. Martin de Groot hartelijk welkom geheten als nieuwe ‘promotor iustitae’. Mgr. De Groot is meer dan veertig jaar bij het officialaat betrokken geweest, waarvan lange tijd als officiaal. Nu heeft hij opnieuw een kleine taak op zich genomen, die vergeleken kan worden met die van ‘open­baar aanklager’, iemand die actie moet ondernemen als er publieke misdrijven of mis­toe­standen aan de orde zijn (vgl. cc. 1430-1431 van het ker­ke­lijk wet­boek Codex Iuris Canonici)

Terug