Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Ernst, rust in vrede!

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017 - 124 woorden
Mgr. Ernst bij mijn bisschopswijding in Hilversum
Mgr. Ernst bij mijn bisschopswijding in Hilversum

Vrij­dag­avond 19 mei is mgr. Hubertus Ernst, emeritus bis­schop van Breda op hon­derd­ja­rige leef­tijd overle­den. We gedenken deze rus­tige, be­schei­den en spi­ri­tu­ele her­der van de Kerk in onze gebe­den.

Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bis­schop van Breda. Hij heeft dit bisdom geleid door moei­lijke tij­den en bleef in tij­den van polari­sa­tie een baken van rust. Zijn inzet voor de pries­ter­oplei­ding door de oprich­ting van Bovendonk wil ik graag bij­zon­der vermel­den. Ook in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn ver­schil­lende goede pries­ters die deze oplei­ding had­den gevolgd, actief.

Mgr. Ernst heeft een hoge leef­tijd bereikt. Moge hij nu de belo­ning ont­van­gen voor zijn inzet voor Christus en de Kerk in woord door zijn ver­kon­di­ging, in daad door zijn bestuur en door gebed.

Hij moge rusten in vrede!

 

Terug