Arsacal
button
button
button
button


Veel belangstelling open dag Sint Bonifatiusinstituut

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2017 - 170 woorden
Toegang tot de Tiltenberg
Toegang tot de Tiltenberg
Veel belangstelling open dag Sint Bonifatiusinstituut

Op zater­dag 20 mei hield het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut in Vo­ge­len­zang (Tilten­berg) een open dag voor mensen die kennis willen maken met de theo­lo­gische oplei­ding die daar gebo­den wordt. Ruim twin­tig geïn­te­res­seer­den waren geko­men om deze deel­tijdstudie te proeven.

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut biedt een ker­ke­lijk erkende oplei­ding, verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit in Rome. Het is een hoger instituut voor gods­dienst­we­ten­schap­pen waar een bac­ca­lau­reaat en licentiaat kunnen wor­den behaald, maar het is moge­lijk te beginnen met een basis­cur­sus van twee jaar waarvoor een cer­ti­fi­caat wordt gegeven of een minor-oplei­ding te doen waarvoor even­eens een cer­ti­fi­caat wordt verstrekt. Gelei­de­lijk kan men dus zien of het gewenst is de oplei­ding uit te bouwen tot een compleet bac­ca­lau­reaat.

De geïn­te­res­seer­den kon­den een college bijwonen, dit jaar een deel van de inlei­dings­cur­sus die ik geef over het tweede Vati­caans concilie. Daarna was er een in­for­ma­tie­bij­een­komst en na­tuur­lijk kon­den de gasten meedoen met de Eucha­ris­tie­vie­ring en het gebed.

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de web­si­te van het Instituut:

Terug