Arsacal
button
button
button
button


Bisschop preekt op Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

Plaats voor de kerk van de Vrouwe is de Hollandhal

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 mei 2017 - 301 woorden
De Forum zaal tijdens de gebedsdag (rozenkrans aan het begin)
De Forum zaal tijdens de gebedsdag (rozenkrans aan het begin)
Bisschop preekt op Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

In de Forum-zaal van de RAI in Am­ster­dam vond zater­dag 27 mei de jaar­lijkse gebeds­dag van de Vrouwe van alle Volkeren plaats. De Pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring werd gece­le­breerd door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Jozef Punt, die ook de preek hield. Samen met ver­schil­lende pries­ters heb ik gecon­ce­le­breerd.

De bis­schop hield een meer uit­voerige preek dan hij ge­woon­lijk doet, waarin hij de ernst van de tij­den schetste waarover de bood­schappen van Fatima en Am­ster­dam spreken. Tege­lijk zijn er allerlei tekens van hoop en mensen die zoeken. In de preek sprak de bis­schop onder meer over het belang van het vijfde Mariale dogma, over Maria als mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster. In deze preek gaf de Bis­schop aan dat de plaats die in de ver­schij­ningen van de Vrouwe van alle voilkeren wordt aange­ge­ven voor de bouw van de kerk, het terrein is waarop nu de Hollandhal van het RAI congres­cen­trum staat. Als dat terrein vrij zou komen, kan wor­den gedacht aan de kerk, maar het heeft geen zin die op een andere plaats te bouwen, aldus mgr. Punt.

Hoewel de opkomst iets min­der groot was dan vorig jaar - volgens mijn inschat­ting - waren er toch hon­der­den gelo­vi­gen van alle leeftij­den aanwe­zig om Maria te eren. In de pauze na de Mis heb ik met veel mensen kunnen spreken en vooral veel mensen kunnen zegenen, want dat was meestal waar zij om vroegen. Het is een uiting van het geloof dat mensen Gods zegen nodig hebben en de voor­spraak en bemid­de­ling van Maria in de vele moei­lijk­he­den en noden die mensen over­ko­men.

In de ver­dere namid­dag waren er ver­schil­lende lezingen, met name door dr. Shafiq Abouzayd, verbon­den aan de uni­ver­si­teit van Oxford, en dr. Robert Fastiggi, van het bekende Sacred Heart Seminary in Detroit. Die heb ik maar gedeelte­lijk bij kunnen wonen, van­wege andere ver­plich­tingen.

Terug