Arsacal
button
button
button


Kan dat nog wel: je toewijden aan Maria?

Fatima-conferentie ’s-Hertogenbosch

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2017
Kan dat nog wel: je toewijden aan Maria?
(foto: Wim Koopman)

In het kader van het Fatima-jubileum werd woensdag­avond 31 mei een prachtige conferentie-avond georga­ni­seerd door de Blauwe Zusters in het Sint-Jans­cen­trum te ’s-Her­to­gen­bosch. M. M. Anima Christi gaf een getuigenis over de Kerk in Rusland, Pater dr. Gonzalo Ruiz Freites gaf een theologische lezing over onze mede­wer­king aan de verlossing en ik sprak over de toe­wijding aan Maria in het licht van Fatima.

Aanvullen wat aan het lijden ontbreekt...

Pater Gonzalo Ruiz Freites was de eerste spreker op de avond die met een kleine vertraging begon omdat er veel files waren en onder meer een hele bus met deelnemers nog niet binnen was. Uiteindelijk waren er zo’n 200 mensen die luisterden naar een lezing over de verbondenheid van het lichaam met Christus het hoofd, waardoor duidelijker wordt waarom wij door Gods wil mogen aanvullen wat nog ontbreekt aan het lijden van Christus, zoals Paulus zegt (Kol. 1,24). Waarbij we mogen bedenken dat de verlossing door Christus volledig is, maar dat die moet worden toegepast in het leven van iedere mens (redemptio subiectiva), waaraan christenen door hun lijden kunnen bijdragen. De spreker plaatste dit alles in het licht van de bood­schap van Fatima.

Kan dat nog wel?

In mijn lezing heb ik me allereerst afgevraagd: Kunnen we ons wel aan Maria toewijden? De uitdrukking ‘toe­wijding aan Maria’ (‘consecratio Mariae’) wordt bekritiseerd. Iemand kan zich aan God toewijden, aan het H. Hart, maar aan Maria? Paus Johannes Paulus heeft de toe­wijding aan Maria verschillende keren geprezen en maakt duidelijk dat de heilige Grignion de Montfort uitnodigt om het geheim van Maria in Christus te leven en dat dan ook niet het gevaar bestaat te overdrijven in de devotie voor Maria.

Door de handen van Maria

Ten diepste gaat het om een toe­wijding aan Jezus Christus, door de handen van Maria. De benadering van de heilige Louis Marie impliceert dat Maria dicht bij Jezus Christus staat, met Hem nauw verbonden is door haar overgave aan Zijn wil en door haar mede­wer­king als nieuwe Eva met de verlossing die de nieuwe Adam, Christus de Verlosser, ons brengt. Het is juist dit dubbele aspect van overgave aan God en bemiddeling van heil door haar als Moeder van de genade, dat in de verschijningen van Fatima en in de devotie tot het on­be­vlekt hart van Maria tot uiting komt. Daarna ben ik ingegaan op de geschiedenis en achtergrond van de toe­wijding aan Maria en de plaats van de toe­wijding (van Rusland) in de bood­schappen van Fatima. Tenslotte heb ik stilgestaan bij de geestelijke betekenis van de toe­wijding en de wijze waarop die kan worden gedaan.

Het is de bedoeling dat de lezing in een later stadium zal worden gepubliceerd, vandaar dat ik hier volsta met een samenvatting.

Rusland

Tenslotte sprak Moeder Anima Christi over haar ervaringen in Rusland waar de gevolgen van de communistische tijd nog merkbaar zijn, maar waar ook mensen - Wolgaduitsers vooral - het geloof generaties lang hebben vastgehouden en doorgegeven, tegen de verdrukking in. En tenslotte zijn er nu jonge mensen die zich tot het katholieke geloof keren en zijn er enkele kerken terug gegeven.

De avond werd besloten met een lichtprocessie met een Fatimabeeld naar een rustaltaar in de mooie tuin van het Sint-Jans­cen­trum.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug