Arsacal
button
button
button
button


Kan dat nog wel: je toewijden aan Maria?

Fatima-conferentie ’s-Hertogenbosch

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2017 - 537 woorden
Kan dat nog wel: je toewijden aan Maria?
(foto: Wim Koopman)

In het kader van het Fatima-jubileum werd woens­dag­avond 31 mei een prach­tige con­fe­ren­tie-avond geor­ga­ni­seerd door de Blauwe Zusters in het Sint-Jans­cen­trum te ’s-Hertogen­bosch. M. M. Anima Christi gaf een ge­tui­ge­nis over de Kerk in Rusland, Pater dr. Gonzalo Ruiz Freites gaf een theo­lo­gische lezing over onze mede­wer­king aan de verlos­sing en ik sprak over de toe­wij­ding aan Maria in het licht van Fatima.

Aanvullen wat aan het lij­den ontbreekt...

Pater Gonzalo Ruiz Freites was de eerste spreker op de avond die met een kleine vertra­ging begon omdat er veel files waren en onder meer een hele bus met deel­ne­mers nog niet binnen was. Uit­ein­de­lijk waren er zo’n 200 mensen die luister­den naar een lezing over de ver­bon­den­heid van het lichaam met Christus het hoofd, waardoor dui­de­lijker wordt waarom wij door Gods wil mogen aanvullen wat nog ontbreekt aan het lij­den van Christus, zoals Paulus zegt (Kol. 1,24). Waarbij we mogen bedenken dat de verlos­sing door Christus volle­dig is, maar dat die moet wor­den toegepast in het leven van iedere mens (redemptio subiectiva), waaraan chris­te­nen door hun lij­den kunnen bijdragen. De spreker plaatste dit alles in het licht van de bood­schap van Fatima.

Kan dat nog wel?

In mijn lezing heb ik me aller­eerst afge­vraagd: Kunnen we ons wel aan Maria toewij­den? De uitdruk­king ‘toe­wij­ding aan Maria’ (‘consecratio Mariae’) wordt bekritiseerd. Iemand kan zich aan God toewij­den, aan het H. Hart, maar aan Maria? Paus Johannes Paulus heeft de toe­wij­ding aan Maria ver­schil­lende keren geprezen en maakt dui­de­lijk dat de heilige Grignion de Montfort uitno­digt om het geheim van Maria in Christus te leven en dat dan ook niet het gevaar bestaat te over­drij­ven in de devotie voor Maria.

Door de han­den van Maria

Ten diepste gaat het om een toe­wij­ding aan Jezus Christus, door de han­den van Maria. De bena­dering van de heilige Louis Marie impli­ceert dat Maria dicht bij Jezus Christus staat, met Hem nauw verbon­den is door haar overgave aan Zijn wil en door haar mede­wer­king als nieuwe Eva met de verlos­sing die de nieuwe Adam, Christus de Ver­los­ser, ons brengt. Het is juist dit dubbele aspect van overgave aan God en bemid­de­ling van heil door haar als Moeder van de genade, dat in de ver­schij­ningen van Fatima en in de devotie tot het on­be­vlekt hart van Maria tot uiting komt. Daarna ben ik inge­gaan op de ge­schie­de­nis en ach­ter­grond van de toe­wij­ding aan Maria en de plaats van de toe­wij­ding (van Rusland) in de bood­schappen van Fatima. Tenslotte heb ik stil­ge­staan bij de gees­te­lij­ke bete­ke­nis van de toe­wij­ding en de wijze waarop die kan wor­den gedaan.

Het is de bedoeling dat de lezing in een later stadium zal wor­den ge­pu­bli­ceerd, van­daar dat ik hier volsta met een samen­vat­ting.

Rusland

Tenslotte sprak Moeder Anima Christi over haar erva­ringen in Rusland waar de gevolgen van de communis­tische tijd nog merk­baar zijn, maar waar ook mensen - Wolgaduitsers vooral - het geloof gene­ra­ties lang hebben vastge­hou­den en doorge­ge­ven, tegen de verdruk­king in. En tenslotte zijn er nu jonge mensen die zich tot het katho­lie­ke geloof keren en zijn er enkele kerken terug gegeven.

De avond werd besloten met een licht­pro­ces­sie met een Fatima­beeld naar een rustaltaar in de mooie tuin van het Sint-Jans­cen­trum.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug