Arsacal
button
button
button
button


Mgr. Paul Vismans 50 jaar priester

Feest in Schiedam

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 4 juni 2017 - 380 woorden
Mgr. Paul Vismans 50 jaar priester
(foto: Roger Pluijm)
Mgr. P. Vismans, rector van de basiliek, H. Egging en mgr. J. van den Hende
Mgr. P. Vismans, rector van de basiliek, H. Egging en mgr. J. van den Hende
Roger Pluijm
Roger Pluijm

Op Pink­ste­ren werd in Schie­dam het gou­den pries­ter­feest van pastoor mgr. Paul Vismans gevierd met mgr. Van den Hende als hoofd­cele­brant en predi­kant. Ook ik was daar aanwe­zig want er zijn oude vriend­schaps­ban­den.

Pastoor Vismans heb ik leren kennen toen hij - lang gele­den - nog pastoor was in de H. Martha­paro­chie aan de Hoef­kade in Den Haag. Ik had hem toen al eens eer­der ontmoet maar daar is het contact geko­men. Ik was kape­laan in de H. Familie­paro­chie, even­eens in de Resi­dentie en toen de bis­schop mij een studie-opdracht gaf naar Rome, heb ik Paul Vismans bij Liduina ver­vangen. Kort voordien was hij name­lijk naar Schie­dam ver­plaatst. Ook in Rome kwam hij me af en toe opzoeken en na een van die bezoeken ging hij - terug in Neder­land - meteen bij mijn moe­der langs die in het zie­ken­huis lag. Meer dan 25 jaar was ik lid van de broe­der­schap van de H. Liduina die aan de Schie­damse basiliek verbon­den is.

Pastoor Vismans heeft grote ver­diensten voor de kerk die nu de Liduina­basi­liek is. Ik kan me nog goed her­in­ne­ren hoe bouwvallig die monu­mentale kerk was. Met grote netten door de kerk gespannen moesten de kerk­gan­gers tegen vallend gruis wor­den beschermd. Het leek des­tijds een onmoge­lijke opgave om de kerk nog te red­den maar door de volhar­dende inzet van pastoor Vismans is de kerk gered en tot een waar centrum van de devotie voor de heilige Liduina van Schie­dam gewor­den. In deze kerk wor­den haar resten bewaard. Meer dan der­tig jaar was hij hier pastoor.

De kerk is basiliek gewor­den en pastoor Vismans werd mon­seig­neur (kape­laan van zijne hei­lig­heid) waar­mee zowel de schoon­heid en het belang van de kerk als de ver­diensten van pastoor Vismans tot uitdruk­king wer­den gebracht.

In de pontificale Mis con­ce­le­breer­den de pries­ters van het pas­to­raal team van de pa­ro­chie "De Goede her­der" waar­on­der de basiliek valt, de provinciaal van de SVD en een mede­broe­der en pries­tervriend pastoor Joost van der Mee. De bis­schop schetste in zijn homilie de bete­ke­nis van het Pinskter­feest en de inzet van de jubilerende oud-pastoor, die pries­ter was gewor­den in het woelige 1967, in een tijd toen pries­ters uittra­den en semi­na­ries wer­den gesloten.

Na aflloop was er een receptie in de pa­ro­chie­zaal waar vele mensen gebruik van maakten om pastoor Vismans te fe­li­ci­te­ren.

Terug