Arsacal
button
button
button
button


jaarafsluiting jongerenplatform

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2012 - 172 woorden
jaarafsluiting jongerenplatform

Afgelopen woens­dag­avond heeft het Jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam het ac­ti­vi­teiten­jaar af­ge­slo­ten, want nu de zomer offi­cieel be­gon­nen is (al lijkt de wer­ke­lijk­heid er ook niet altijd op) is er voor de jon­ge­ren-ac­ti­vi­teiten even reces. Afgelopen zon­dag was er een geslaagde jaaraf­slui­ting in Kortenhoef met de H. Mis, een gebeds­vie­ring, een barbecue en leuke ac­ti­vi­teiten, die door het jon­ge­ren­plat­form waren voor­be­reid.

Op de foto zijn de jon­ge­ren van het platform te zien die zich het afgelopen jaar weer fan­tas­tisch hebben ingezet voor het jon­ge­ren­werk in het bisdom met Marius vd. Knaap, jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom. Vooral veel jon­ge­ren die mee geweest zijn naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen hebben er aan deel­ge­no­men.

Woens­dag had­den we met de leden van het platform de H. Mis in de kapel van het bis­schops­huis en een gezellig etentje waarna deze foto werd geno­men. De ac­ti­vi­teiten waren daarme trouwens nog niet helemaal afgelopen: de dag erna was er nog een in­spi­re­rende bij­een­komst met een war­ming-up voor de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro, een avond waarop de ver­schil­lende reis-opties wer­den toe­ge­licht.

Terug