Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform sluit jaar af

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 29 juni 2017 - 241 woorden
Jongerenplatform met certificaten
Jongerenplatform met certificaten
Caroline tijdens haar afscheidsspeech
Caroline tijdens haar afscheidsspeech

Op don­der­dag 29 juni was het jon­ge­ren­plat­form van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in ‘De Kloosterkeuken’ bijeen om het werk­jaar af te sluiten, afscheid te nemen en terug te blikken.

Het jon­ge­ren­plat­form is een groep jon­ge­ren die ac­ti­vi­teiten or­ga­ni­seert, door en voor jon­ge­ren, zoals de jaar­lijkse wereld­jon­ge­ren­dag op palm­zon­dag, het kerst­di­ner met be­zin­ning, een barbecue, bede­vaart door de heilige deur, enzo­voorts. Daar­naast komen de jon­ge­ren bij elkaar voor ver­die­ping en be­zin­ning. Deze laatste avond was een gezellige afslu­ting in een bij­zon­der restaurant, geves­tigd in de gebouwen van het St. Jacobsgodshuis, die sinds de mid­del­eeuwen een begin­punt is voor de route naar Santiago de Compostela (de Camino). Daar is nu onder meer een restaurant geves­tigd waar jon­ge­ren in de bedie­ning en de keuken prach­tig werk ver­rich­ten, die om allerlei redenen elders geen kans hebben gekregen. Het restaurant is helemaal in de katho­lie­ke klooster­sfeer, er klinkt zelfs Gre­go­ri­aans in de gangen.

Matthijs Jansen, jon­ge­ren­wer­ker van het bisdom, reikte tij­dens de maal­tijd cer­ti­fi­ca­ten uit voor de deelname aan een ver­die­ping in het kerygma, de kern­waar­den van het katho­lie­ke geloof. Ie­der­een kwam er goed vanaf: de beoor­de­ling van het eind­werk liep uiteen van 7,5 tot 9,5.

En Caroline (voor­zit­ter), Joost en Nadia namen afscheid. Caroline vertrekt naar Antwerpen om daar bij Sant’ Egidio te gaan werken, Joost heeft veel werk met Lifeteen Haar­lem en Nadia moet zich richten op studie en stage. We zijn hun allen dank­baar voor hun inzet en wensen hen veel zegen en succes!

Terug