Arsacal
button
button
button
button


Neomistenfeest in seminarie Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017 - 182 woorden
De beide nieuwe priesters (neomisten) in Heiloo
De beide nieuwe priesters (neomisten) in Heiloo

Zater­dag 1 juli werd in het dio­ce­saan hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood en in het daar geves­tigde St. Wil­li­brord-semi­na­rie een ‘eerste mis’ gevierd van de pas-gewijde pries­ters Anton Goos en Teun Warnaar.

Het was tevens de eerste zater­dag van de maand en op die dag wordt sinds 1978 een gebeds­dag gehou­den om te bid­den om roe­pingen, waar­van dhr. A. Leeman al die jaren or­ga­ni­sa­tor is. De H. Mis waar­mee de gebeds­dag begon was die dag extra druk en fees­te­lijk, met een preek van de nieuwe pries­ter Anton en Teun als hoofd­cele­brant; er waren heel wat pries­ters geko­men om te con­ce­le­breren, hoorde ik later.

Zelf was ik niet bij de H. Mis aanwe­zig, maar wel bij de fees­te­lij­ke buffet-maal­tijd daarna. Een goede gelegen­heid om de nieuwe pries­ters en veel se­mi­na­risten weer even te spreken. Met neo­mist Teun zou ik ’s avonds nog de H. Mis celebreren bij gelegen­heid van het Vormsel in zijn pa­ro­chie.

Na­tuur­lijk was ie­der­een in een opperbeste stem­ming, maar dat kwam ook omdat de uit­slag van de exa­mens bekend was en de se­mi­na­risten nu op vakantie gaan.

Terug