Arsacal
button
button
button
button


De heilige Geest voor de vormelingen van Heemskerk en Uitgeest

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 juli 2017 - 272 woorden
groepsfoto na afloop van de viering
groepsfoto na afloop van de viering
Een zaaier ging uit om te zaaien...
Een zaaier ging uit om te zaaien...
Jongerenkoor en combo
Jongerenkoor en combo

Zater­dag­avond 1 juli vond in de H. Lau­ren­tius­kerk in Heems­kerk het Vormsel plaats. De twaalf kan­di­da­ten kwamen uit Heems­kerk en Uitgeest. Kape­laan Mario Agius had de lei­ding gehad van de vormselvoor­be­rei­ding met een zeer ervaren team (de vormsel­werk­groep) om hem heen.

In de voor­be­rei­ding had de parabel van de zaaier centraal gestaan en daar­van had­den de vor­me­lin­gen een grote plaat gemaakt die voor in de kerk hing. Het verhaal van de zaaier die het goede zaad uitzaait, zon­der erop te letten of het wel goed terecht komt, is een mooi beeld van ons leven. Wij allen wor­den ge­roe­pen om mooie zaadjes uit te zaaien, goede dingen te doen, zon­der te veel te letten op de reacties - posi­tief of nega­tief - en ook de vraag of dat goede zaad wel vrucht­baar wordt, is niet aan ons. Uit­ein­de­lijk kan God alleen daarover oor­de­len. Alle vor­me­lin­gen kregen na afloop van de vormsel-werk­groep het boekje met tips voor als je gevormd bent (deze tips zijn te vin­den op deze web­si­te onder menu Vormsel, bij ‘als je gevormd bent’).

Helaas waren er uit Castricum, dat ook tot het samen­wer­kings­ver­band van pa­ro­chies behoort, geen vor­me­lin­gen.

Bij de vie­ring con­ce­le­breer­den kanun­nik deken Ton Cassee, die al vele jonge pries­ters heeft begeleid, pastoor Kaleab Shiferaw en kape­laans Mario Agius en Teun Warnaar. Marcel de Haas assis­teerde als diaken.

Bij de fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de mooie Lau­ren­tius­kerk zong het jon­ge­ren­koor Heems­kerk, begeleid door een combo. Aan het eind van de vie­ring heb ik de vor­me­lin­gen uit­ge­no­digd daar lid van te wor­den; drie van hen hebben dat gedaan.

Van harte proficiat aan de vor­me­lin­gen!

Terug