Arsacal
button
button
button
button


Zorg voor katholiek onderwijs...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 juni 2012 - 139 woorden
Een foto van Fabian Calis, gemaakt in het kader van zijn studie aan de foto- en filmacademie
Een foto van Fabian Calis, gemaakt in het kader van zijn studie aan de foto- en filmacademie

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft mij gevraagd referent voor het onder­wijs te zijn. Dat wil zeggen dat ik namens de Neder­landse bis­schop­pen contact houd met het (katho­liek) onder­wijs. Dit is een taak die wel veel tijd vraagt maar ook allerlei kansen biedt.

Zo ben ik deze week bijeen geweest met de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den van het onder­wijs, heb ik in Wognum een 'koepel' bezocht van school­besturen van primair onder­wijs (vooral basis­scho­len) in Noord-Holland, die ruwweg het gebied van Purmerend tot Den Helder beslaat en heb ik ver­ga­derd met de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) ter voor­be­rei­ding op een nieuw Alge­meen Regle­ment voor het Katho­liek Onder­wijs.

Het is me posi­tief opge­val­len dat ik binnen deze organen steeds mensen mag ont­moe­ten die wer­ke­lijk hart voor de zaak hebben en zoeken naar moge­lijk­he­den om in onze tijd de iden­ti­teit van het katho­liek onder­wijs gestalte te geven.

Terug