Arsacal
button
button
button
button


Maria koningin, nieuw en toch al oud....

22 augustus

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 21 augustus 2017 - 359 woorden
Maria koningin, nieuw en toch al oud....
processiebeeld van ‘Maria Koningin’ in de kerk van Diessen, Duitsland
processiebeeld van ‘Maria Koningin’ in de kerk van Diessen, Duitsland

Op de octaaf­dag van het hoog­feest van Maria ten­hemel­op­ne­ming wordt de ge­dach­te­nis van Maria Koningin gevierd. Deze gedenk­dag is door paus Pius XII inge­steld in 1954, al had die toen nog een andere plaats in de li­tur­gische kalen­der.

In 1954 ging dit feest de mei­maand afsluiten, na de kalen­derher­vor­ming na het concilie heeft het de hui­dige, meer logische plaats gekregen: het maakt nu het ver­band dui­de­lijk met het hoog­feest van de Ten­hemel­op­ne­ming.

de H. Fulbert van Chartres en de H. Anselmus gebruikten in de elfde eeuw al de titel "Koningin van de engelen" voor Maria. Daarvoor deed Hrabanus Maurus (+ 856) dat al en net als bij­voor­beeld Nicolaas van Clairvaux (+ rond 1176) noemt hij haar de koningin van de hemelen. Ook in de Byzan­tijnse literatuur wordt Maria koningin genoemd en de heilige Bernardinus van Siena sprak over Maria als koningin die verheven is boven alle aardse heersers. Voor de mensen op aarde, zo zei hij, is zij een koningin van barm­har­tig­heid. John Gerson (+ 1439), een invloedrijke persoon in zijn tijd en kanselier van de uni­ver­si­teit van Parijs, noemde Maria in zekere zin (quo­dammodo) koningin van het rijk van ge­rech­tig­heid en barm­har­tig­heid. Ook hij noemde Maria koningin van de engelen en koningin van de hemel. Paus Pius XI en paus Johannes XXIII noem­den Maria de koningin van de apos­te­len en de koningin van de missies. Ook Amedeus van Lausanne (+ 1159) uit wiens werk we in de dag­le­zing van dit feest lezen, betrekt het koningin-zijn van Maria vooral op de apos­te­len en engelen. In de litanie van Loreto wordt Maria vele malen als Koningin aage­roe­pen en ook de Maria-antifonen doen dat: Salve Regina..., Ave Regina coelorum. In de kunst is de kro­ning van Maria tal­loze malen ver­beeld.

De titel "koningin" voor Maria is dus al oud, ook als het feest tame­lijk recent is inge­voerd. Een vooraf­beel­ding heeft men willen zien in de koningin moe­der in het Oude Testa­ment, die invloedrijk is bij haar zoon, de koning (vgl. 1 Kon. 14,21; 15,2; 2 Kon. 12,1; 14,2; 15, 2.33; 18, 2; 21,1.19; 22,1; 23, 31.36; 24, 8.18). De li­tur­gie lijkt daarop te zinspelen door in het gebed over Maria als "ons aller koningin en moe­der" te spreken. Maria, ten hemel opgeno­men, spreekt voor ons ten beste als 'smekende almacht' - supplex orans - bij haar Zoon.

Terug