Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs in bisdom Haarlem-Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017 - 795 woorden
Past. Jacques Quadvlieg (L.) en drs. Diederik Wienen (r.)
Past. Jacques Quadvlieg (L.) en drs. Diederik Wienen (r.)

Twee bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs beginnen hun taak in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam: past. Jacques Quadvlieg (voort­ge­zet onder­wijs) en drs. Diederik Wienen (basis­on­der­wijs, PABO's en NKSR). Beiden zullen hun taak naast andere taken vervullen. Hier­on­der de brief waar­mee zij aan scholen en pa­ro­chies zijn voor­ge­steld.

Ik ben blij dat hiermee een nieuwe stap is gezet om het contact van kerk met onder­wijs te bevor­de­ren en hopen­lijk intensiveren. Beiden zijn geen onbeken­den in onder­wijsland.

 

 

Pre­sen­ta­tie­brief                                                                                                                   

                                                                                                     Haar­lem, 6 sep­tem­ber 2017

 

Beste betrok­ke­nen bij het katho­liek onder­wijs in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam,

We staan aan de start van een nieuw school­jaar. Goed onder­wijs is be­lang­rijk voor de leer­lin­gen, maar is daar­mee ook wezen­lijk voor de samen­le­ving als geheel en onze ge­za­men­lijke toe­komst. In de scholen wordt een be­lang­rijke basis gelegd van hoe kin­de­ren in het leven staan. Dat is niet altijd ge­mak­ke­lijk in een wereld die snel veran­dert. Wij zijn dan ook blij met uw inzet en bijdrage aan de katho­lie­ke scholen, waar zoveel kin­de­ren vor­ming ont­van­gen en groeien als persoon.

Graag willen we vanuit de katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een goede band onder­hou­den met het katho­liek onder­wijs. Daar willen we de ko­men­de tijd ook in inves­te­ren. Daarom heb ik als bis­schop met ingang van het nieuwe school­jaar twee bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den benoemd om het contact met u, die op ver­schil­lende manieren bij het katho­liek onder­wijs betrokken bent, ver­der te behar­tigen en uit te bouwen. De twee gedele­geer­den zijn de pries­ter J.J. Quadvlieg en de heer J.D.J.T. Wienen. Zij zullen de taak van bis­schop­pe­lijk gedele­geerde vervullen naast hun andere verant­woor­de­lijk­he­den.

Jacques Quadvlieg

Jacques Quadvlieg (55 ) werd in 1988 tot pries­ter gewijd. Als pastoor-admini­strator is hij verbon­den aan de pa­ro­chies van het Klaver­blad en aan de Obrecht­kerk in Am­ster­dam. Tevens is hij sinds au­gus­tus 2000 werk­zaam als docent Levens­be­schou­wing op het Adelbert College in Wasse­naar. Ken­mer­kend was zijn brede inzet­baar­heid als mentor 4 en 5 VWO, sectiever­te­gen­woor­diger van de sectie Levens­be­schou­wing , als coördinator Inter­na­tio­nalise­ring en als stage­be­ge­lei­der en vak coach didac­tiek voor stagiaires van het ICLON. Taken welke hij onlangs heeft afgestoten om te kunnen beginnen aan een nieuwe uit­daging in de rol van bis­schop­pe­lijk gedele­geerde voor het katho­liek onder­wijs in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hij is het aanspreek­punt voor de scholen in het voort­ge­zet onder­wijs.

Diederik Wienen

Diederik Wienen (53) is theoloog en was een aantal jaren leraar Levens­be­schou­wing op het Sondervick College in Veldhoven. Daarna is hij werk­zaam geweest bij het Se­cre­ta­riaat van de Rooms-katho­lie­ke Kerk in Utrecht, waar hij onder meer als beleids­me­de­werker onder­wijs intensief bij het katho­liek onder­wijs betrokken was. Vanaf 2012 werkt hij als studieprefect voor het oplei­dings­cen­trum De Tilten­berg van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Sinds sep­tem­ber 2015 is hij bestuurslid van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR). Hij is het aanspreek­punt voor de Pabo’s en de scholen in het basis­on­der­wijs.

Jacques Quadvlieg en Diederik Wienen zijn en­thou­siast om aan de slag te gaan. Voor hen zal het komend school­jaar o.a. in het teken staan van kennis­ma­king met de vele vormen van katho­liek onder­wijs in ons bisdom. Zij hopen op een goede samen­wer­king met de velen die zich dag in dag uit inzetten voor het onder­wijs. Wanneer u contact met hen wenst, willen zij daar graag op in gaan. Onderaan deze brief zijn hun contactge­ge­vens opgeno­men.

Voor het komend school­jaar wensen we u in­spi­ra­tie, zegen en goede moed om uw be­lang­rijke werk te doen.

Met vrien­de­lijke groet,

 

+ Mgr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

+ Mgr. J.W.M. Hendriks, hulp­bis­schop en bis­schop-referent voor het katho­liek onder­wijs

 

 

 

Terug