Arsacal
button
button
button


Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs in bisdom Haarlem-Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 september 2017
Past. Jacques Quadvlieg (L.) en drs. Diederik Wienen (r.)
Past. Jacques Quadvlieg (L.) en drs. Diederik Wienen (r.)

Twee bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs beginnen hun taak in het bisdom Haarlem-Amsterdam: past. Jacques Quadvlieg (voortgezet onderwijs) en drs. Diederik Wienen (basis­on­der­wijs, PABO's en NKSR). Beiden zullen hun taak naast andere taken vervullen. Hieronder de brief waarmee zij aan scholen en parochies zijn voorgesteld.

Ik ben blij dat hiermee een nieuwe stap is gezet om het contact van kerk met onderwijs te bevorderen en hopenlijk intensiveren. Beiden zijn geen onbekenden in onderwijs­land.

 

 

Presentatiebrief                                                                                                                   

                                                                                                     Haarlem, 6 september 2017

 

Beste betrok­ke­nen bij het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam,

We staan aan de start van een nieuw schooljaar. Goed onderwijs is belangrijk voor de leerlingen, maar is daarmee ook wezenlijk voor de samenleving als geheel en onze gezamenlijke toekomst. In de scholen wordt een belangrijke basis gelegd van hoe kinderen in het leven staan. Dat is niet altijd gemakkelijk in een wereld die snel verandert. Wij zijn dan ook blij met uw inzet en bijdrage aan de katholieke scholen, waar zoveel kinderen vorming ontvangen en groeien als persoon.

Graag willen we vanuit de katholieke geloofs­ge­meen­schap van het bisdom Haarlem-Amsterdam een goede band onderhouden met het katholiek onderwijs. Daar willen we de komende tijd ook in investeren. Daarom heb ik als bisschop met ingang van het nieuwe schooljaar twee bisschoppelijk gedelegeerden benoemd om het contact met u, die op ver­schil­lende manieren bij het katholiek onderwijs betrokken bent, verder te behartigen en uit te bouwen. De twee gedelegeerden zijn de priester J.J. Quadvlieg en de heer J.D.J.T. Wienen. Zij zullen de taak van bisschoppelijk gedelegeerde vervullen naast hun andere verant­woor­de­lijkheden.

Jacques Quadvlieg

Jacques Quadvlieg (55 ) werd in 1988 tot priester gewijd. Als pastoor-admini­strator is hij ver­bonden aan de parochies van het Klaverblad en aan de Obrechtkerk in Amsterdam. Tevens is hij sinds augustus 2000 werkzaam als docent Levensbeschouwing op het Adelbert College in Wassenaar. Kenmerkend was zijn brede inzet­baar­heid als mentor 4 en 5 VWO, sectiever­te­gen­woor­diger van de sectie Levensbeschouwing , als coördinator Inter­nationalisering en als stage­be­ge­leider en vak coach didactiek voor stagiaires van het ICLON. Taken welke hij onlangs heeft afgestoten om te kunnen beginnen aan een nieuwe uitdaging in de rol van bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij is het aanspreekpunt voor de scholen in het voortgezet onderwijs.

Diederik Wienen

Diederik Wienen (53) is theoloog en was een aantal jaren leraar Levensbeschouwing op het Sondervick College in Veldhoven. Daarna is hij werkzaam geweest bij het Secretariaat van de Rooms-katholieke Kerk in Utrecht, waar hij onder meer als beleids­me­de­werker onderwijs intensief bij het katholiek onderwijs betrokken was. Vanaf 2012 werkt hij als studieprefect voor het opleidings­cen­trum De Tiltenberg van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Sinds september 2015 is hij bestuurslid van de Neder­landse Katholieke Schoolraad (NKSR). Hij is het aanspreekpunt voor de Pabo’s en de scholen in het basis­on­der­wijs.

Jacques Quadvlieg en Diederik Wienen zijn enthousiast om aan de slag te gaan. Voor hen zal het komend schooljaar o.a. in het teken staan van kennis­ma­king met de vele vormen van katholiek onderwijs in ons bisdom. Zij hopen op een goede samen­wer­king met de velen die zich dag in dag uit inzetten voor het onderwijs. Wanneer u contact met hen wenst, willen zij daar graag op in gaan. Onderaan deze brief zijn hun contactgegevens opgenomen.

Voor het komend schooljaar wensen we u inspiratie, zegen en goede moed om uw belangrijke werk te doen.

Met vriendelijke groet,

 

+ Mgr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam

+ Mgr. J.W.M. Hendriks, hulp­bis­schop en bisschop-referent voor het katholiek onderwijs

 

 

 

Terug